Banner FST

Prijímacie - výberové konanie

 

 

Termín podania prihlášky Termín prijímacieho konania
Bakalárske študijné programy Bakalárske študijné programy
3. kolo do 14. septembra 2016  3. kolo september 2016
Inžinierske študijné programyInžinierske študijné programy
3. kolo do 14. septembra 20163. kolo september 2016
Doktorandské štúdium

Strojárske technológie a materiály do 9.októbra 2016     21. októbra 2016

 (Opens external link in new windowPodrobnejšie informácie tu...)

 

 

Poplatok za prijímacie konanie:  25 € (pre I. a II. stupeň) 
Banka:
Štátna pokladnica
Účet: 
7000065375/8180
IBAN:SK 1381800000007000065375
SWIFT:SUBASKBX
Variabilný symbol:
10302
Referenčné číslo:
5699 687
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomítka

(do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

 

Akreditované Bc. a Ing. študijné programy     T PP      Akreditované Bc. a Ing. študijné programy    T PP
Špeciálna strojárska technika D Bc. 50     Servis a opravy automobilovDBc 50
Špeciálna strojárska technika D Ing. 40     Údržba špeciálnej mobilnej techniky D Ing. 40
Špeciálna strojárska technika E Bc.  30      Servis a opravy automobilov E Bc. 30
Špeciálna strojárska technika E Ing. 20     Údržba špeciálnej mobilnej techniky E Ing. 20
Mechanizmy špeciálnej technikyDBc.40(v ak. roku 2016/2017 sa študijný program neotvára)
Mechanizmy špeciálnej technikyEBc.20(v ak. roku 2016/2017 sa študijný program neotvára)

 

Vysvetlivky:  -  forma štúdia:  D – denná,  E – externá,  T -  dosiahnutý titul,  R -  počet rokov štúdia,  PP – plánovaný počet prijatých študentov

 

 

 Podmienky prijatia

   

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia.
 • Ukončené bakalárske štúdium v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia.
 • Správne vyplnená prihláška s požadovanými prílohami.
 • Zahraničný študent, ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR.

 

Prijímacie konanie              

    

 • Prijímacie konanie na fakultu bude v troch etapách, bez prijímacích pohovorov formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy na I. stupeň štúdia a výsledkov ukončenia bakalárskeho štúdia v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore na II. stupeň štúdia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o  prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré dostane písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Uchádzač na každý študijný program sa prihlási samostatnou prihláškou tzn., že na každej podanej prihláške si vyznačí jeden študijný program.
 • Poplatok sa uhrádza výlučne bezhotovostným prevodom na účet TnUAD, doklad o zrealizovaní platby treba doložiť do prihlášky. V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov bude prihláška vrátená uchádzačovi a nebude zaradená do databázy prijímacieho konania.

 

 


Pokyny pre maturantov v školskom roku 2015/2016 a absolventov Bc. štúdia

Prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I./II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, kód strednej školy (IČO) a číslo študijného odboru (uvedené na vysvedčení), vpísané predmety a koncoročné známky za tri ročníky, potvrdené školou pre I. stupeň štúdia, alebo absolvované bakalárske štúdium pre II. stupeň štúdia.

 

Uchádzač o štúdium je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a uviesť  ho v prihláške. Súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Vyžaduje sa aj lekárske potvrdenie, že zdravotný stav umožňuje študovať na vysokej škole. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a overeného vysvedčenia za 4. ročník pošlú uchádzači o štúdium na I. stupeň štúdia spolu s vypočítaným priemerom, osobitne za 4. ročník a osobitne priemer maturitného vysvedčenia najneskôr do 10 dní od vykonania maturitnej skúšky na adresu fakulty.

Pokyny pre študentov, ktorí už maturovali

Prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná a podaná na tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3) – všetky osobné údaje, kód strednej školy (IČO) a číslo študijného odboru (uvedené na vysvedčení), vpísané predmety a koncoročné známky za všetky ročníky, známky z maturitnej skúšky. Uchádzač o štúdium je povinný si vypočítať priemer známok za jednotlivé ročníky a maturitnú skúšku a uviesť ho v prihláške. Bez vypočítaného priemeru nebude prihláška akceptovaná. Súčasťou prihlášky musia byť overené fotokópie všetkých vysvedčení a maturitného vysvedčenia, podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Vyžaduje sa aj lekárske potvrdenie, že zdravotný stav umožňuje študovať na vysokej škole.

Pokyny pre uchádzačov pre II. stupeň štúdia

Absolventi FŠT (ktorí budú absolvovať štátne skúšky v júni 2016) po vykonaní ŠS predložia na Referát akademických činností FŠT overenú kópiu diplomu. Súčasťou  prihlášky  musí  byť  podpísaný  životopis  a  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok sa uhrádza výlučne bezhotovostným prevodom na účet TnUAD), ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Ďalej vyžadujeme lekárske potvrdenie, že zdravotný stav umožňuje študovať na vysokej škole. Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium.

 

Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku diplomu. Tieto doklady zašlú na Referát akademických činností FŠT do 30.6.2016. Súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok sa uhrádza výlučne bezhotovostným prevodom na účet TnUAD), ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Koordinátori  pre študentov so špecifickými potrebami:

PaedDr. Ing. Erika Hujová, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: erika.hujova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk

katarina.zitnanska@tnuni.sk

 

Bližšie a podrobnejšie informácie sú uvedené v letáku ktorý nájdete Initiates file downloadtu

Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky pre I. stupeň

 1. Na webovej adrese: https://e-prihlaska.tnuni.sk sa zaregistrujete do systému, kde uvediete Vašu emailovú adresu, meno, priezvisko a heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 5 znakov. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade zabudnutia hesla.
 2. Na prihlásenie do el. prihlášky https://e-prihlaska.tnuni.sk použijete prihlasovacie údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii.
 3. Po prihlásení na ľavej strane v sekcii „Pomocník“ sa nachádza manuál, ktorý opisuje ako si zaevidovať elektronickú prihlášku. 

Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre I. stupeň

 

Pokyny na vyplnenie a odoslanie el. prihlášky pre II. a III. stupeň

 1. Na webovej adrese: https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/start.do?old=true  sa zaregistrujete do systému, kde si zvolíte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré musí obsahovať minimálne 7 znakov. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade zabudnutia hesla.
 2. Na prihlásenie do el. prihlášky https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/start.do?old=true použijete prihlasovacie       údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii.
 3. Vyplníte všetky údaje v prihláške. V prípade, že neviete niektorý údaj správne vyplniť       kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty. Pred vyplnením el. prihlášky odporúčame si pozrieť manuál.
 4. Ak mate prihlášku celú vyplnenú a ste si istý, že všetky zadané údaje sú správne, tak stlačte ikonu POTVRDIŤ. Týmto úkonom sa Vám sprístupní možnosť vytlačiť finálnu tlačovú formu prihlášky.

Potvrdenú prihlášku už nie je možne editovať!

 1. Vytlačíte už potvrdenú prihlášku a podpíšete ju.
 2. K prihláške je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:
  • potvrdenie o úhrade poplatku za príjmacie konanie
  • overené vysvedčenie za 1,2,3,4 ročník
  • životopis
  • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 3. Odoslať prihlášku poštou na študijne oddelenie príslušnej fakulty
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Partneri fakulty