KSI - Členovia katedry

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

vedúca katedry, odborná asistentka

Miestnosť: 232

Tel.: 032/7400 212

Email: lenka.bartosova@tnuni.sk

 

na Katedre strojného inžinierstva je vo funkcii vedúcej katedry. Pedagogická činnosť je zameraná na výučbu fyziky a mechaniky – statiky, kinematiky, dynamiky. Jej vedecko-výskumné publikácie sú v oblasti strojárskych technológií a materiálov s užším zameraním na kompozitné materiály a technické plasty. Taktiež sa zaoberá problematikou tribologického testovania materiálov, analýze opotrebenia a zlepšovania trecích vlastností.

 

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

profesor

Miestnosť: 213

Tel.: 032/7400 274

Email: michal.kotoul@tnuni.sk

 

je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti výpočtovej lomovej mechaniky, mechaniky poškodení a mezomechaniky všeobecne anizotropných kompozitných materiálov. Zameriava sa predovšetkým na lomovú mechaniku piezoelektrických kompozitných materiálov, aplikácie teórie gradientnej elasticity na modelovanie trhlín v celulárnych materiáloch, nanoštruktúrach a aplikácie konečnej lomovej mechaniky (finite fracture mechanics). Výsledky práce sú publikované vo viac než v 160 príspevkov v odborných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách. Je garantom študijného programu Servis a opravy automobilov – I. stupeň, Údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň a Strojárske  technológie a materiály – III. stupeň. Je členom vedeckých rád fakulty a univerzity a predsedom odborovej komisie na FŠT.

 

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

profesor

Miestnosť: 213

Tel.: 032/7400 274

Email: jaroslav.pokluda@tnuni.sk

 

je významný odborník v oblasti materiálových vied. Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava na fyziku a mikromechaniku materiálu so špecializáciou na modely mikromechanizmov únavového a krehkého porušovania, výpočty mechanických vlastností kryštálov na báze empirických medziatómových potenciálov i elektrónovej štruktúry, kvantitatívnu fraktografiu a jednoosovú a biaxiálnu únavu materiálov. Dokladom kvality a uznania jeho vedeckej práce v rámci komunity sú aj kvantitatívne ukazovatele – odborná monografia vydaná prestížnym nakladateľstvom Springer v Londýne, 160 článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch, 216 príspevkov na medzinárodných a 135 na národných vedeckých konferenciách. Okrem uvedeného je nositeľom niekoľkých medzinárodných ocenení, bol hlavných riešiteľom 8 medzinárodných a domácich projektov a spoluriešiteľom viac ako 20 projektov, je recenzentom článkov v množstve impaktovaných medzinárodných vedeckých časopisoch. Je členom vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky ako aj členom vedeckej rady TnUAD v Trenčíne.

 

Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

odborná asistentka

Miestnosť: 236

Tel.: 032/7400 231

Email: beata.kopilakova@tnuni.sk

 

pracuje v odbornej činnosti v oblasti strojárstva so zameraním  na návrh, diagnostiku a simuláciu práce hydraulických a pneumatických mechanizmov a systémov na použitie v aplikácií výrobných liniek.  Venuje sa analýze statických, kinematických a dynamických pomerov mechanických, hydraulických a pneumatických sústav. Ako odborná asistentka pôsobí pri vyučovaní odborných strojárskych predmetov so zameraním  na hydrauliku a pneumatiku, strojársku konštrukciu, mechaniku a pružnosť a pevnosť. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách a je riešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov. Je zodpovedná za Laboratórium hydraulických a pneumatických mechanizmov a systémov, v ktorom sa zároveň zaoberá simuláciou činností práce týchto systémov na stavebnici FESTO, simuláciou činnosti v programe FluidSim Pneumatics a FluidSim Hydraulics.

 

Ing. Ľudmila Timárová, PhD.

odborná asistentka

Miestnosť: 310

Tel.: 032/7400 205

Email: ludmila.timarova@tnuni.sk

 

je absolventkou Fakulty špeciálnej techniky a na Katedre strojného inžinierstva, pôsobí ako odborná asistentka. Pedagogická činnosť je zameraná na výučbu predmetov v oblasti 3D modelovania v programe Catia, konštruktívnej geometrie a spoľahlivosti automobilov. V tejto oblasti sa aktívne venuje aj publikáciám, či už na domácich alebo zahraničných konferenciách. Svoje nadobudnuté vedomosti naďalej obohacuje nielen v oblasti strojárstva, ale aj špeciálnej techniky.

 

doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

docentka

Miestnosť: 306

Tel.: 032/7400 293

sona.pavlikova@tnuni.sk

 

 

Externí zamestnanci

Mgr. Silvia Koišová

odborná asistentka

silvia.koisova@tnuni.sk

 

Mgr. Mária Rendeková

odborná asistentka

maria.rendekova@tnuni.sk

 

Denní doktorandi

Ing. Miroslav Polášek

Miestnosť: 208

Tel.: 032/7400 239

miroslav. polasek@tnuni.sk

 1. roč. STMDD