phd
ing
Erasmus+
bc

Prijímacie konananie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2018/2019

31.05.2018 13:36

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

vypisuje prijímacie konanie na:

 

doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2018/2019

v študijnom programe Strojárske technológie a materiály

študijný odbor 5.2.7. strojárske technológie a materiály

 

Prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami je treba podať na tlačive „Prihláška

na vysokoškolské štúdium – III. stupeň“ do 06.08.2018 na adresu:

 

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Pri parku 19, 911 06 Trenčín

Tel.: 032/7400270, 032/7400231

 

Prijímacie konanie:

dňa: 23.08.2018 od 10,00 hod.

miestnosť: Z 224 - zasadačka FŠT

 

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia rovnakého, alebo príbuzného študijného odboru. Obsahové zameranie prijímacej skúšky: odborné znalosti uchádzača na úrovni inžinierskeho štúdia, vlastná predstava  o budúcej vedecko-výskumnej práci, znalosť cudzieho jazyka.

 

Poplatok za prijímacie konanie: 30,- €

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Číslo účtu: 7000065375/8180

Variabilný symbol: 10302

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomítka

Poplatok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet TnUAD. Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

a)  meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu, číslo občianskeho preukazu, u cudzincov číslo pasu,

b)  názov študijného programu a názov vybranej dizertačnej témy,

c)  zvolenú formu doktorandského štúdia,

d)  údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní.

 

K prihláške uchádzač ďalej priloží:

a)  životopis,

b)  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

c)  overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),

d)  zoznam publikačnej, príp. inej odbornej činnosti,

e)  doklady o ďalších aktivitách a oceneniach,

f)  potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium, ak je uchádzač v pracovnom pomere,

g)  rámcový projekt dizertačnej práce.

 

Poznámka:

V zmysle organizačnej smernice rektora TnUAD v Trenčíne o výške školného pre akademický rok 2018/2019 je externá forma doktorandského štúdia spoplatnená. Bližšie informácie nájdete na www.tnuni.sk.

Tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium – III. stupeň" nájdete Initiates file downloadTU

 

TÉMY DOKTORANDSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC

V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

 

 

Školiteľ: doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

Názov témy: Optimalizácia parametrov tepelného spracovania vybraného typu vysokopevnej ocele

 

Anotácia:

Predmetom výskumu bude vysoko pevná oceľ pre súčasti namáhané extrémnym rázovým zaťažením. V reálnych podmienkach takého zaťaženie nastáva aj v prípade veľkokalibrových hlavní bojových vozidiel. Výskum je zameraný na zvýšenie pevnostných vlastností  a tým aj životnosti hlavne vybraného bojového vozidla. Dôležitým kritériom je aj zachovanie pôvodnej úrovne plastických vlastností a krehkolomových vlastností. Predpokladaným experimentálnym materiálom bude stredne legovaná Cr-Ni-Mo-V oceľ s označením OCHN3MFA. Výskum bude v prvej fáze zameraný na podrobné štúdium vlastností tejto ocele včítane stanovania reálneho ARA diagramu pomocou dilatometra DIL 805A. V ďalšej fáze budú na základe získaných informácii stanovené a  v reálnych podmienkach pomocou DIL805A experimentálne realizované vybrané režimy tepelného spracovania. Vzorky získané dilatometrickou analýzou jednotlivých variant tepelného spracovania budú následne podrobené skúmaniu ich mikroštruktúry a mechanických vlastností a to najmä tvrdosti. Porovnaním všetkých experimentálnych variant z uvedených hľadísk bude na záver stanovený optimálny variant tepelného spracovania.

 

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.

Názov témy: Technologické možnosti zvýšenia pevnostných charakteristík Cr-Ni-Mo-V ocelí

 

Anotácia:

V súčasnosti používaná Cr-Ni-Mo-V oceľ nespĺňa súčasné zvýšené požiadavky na odolnosť voči zvýšenému tlakovému namáhaniu v hrubostenných dlhých rúrach. Požadované je predovšetkým zvýšenie hodnôt medze klzu bez zníženia v súčasnosti požadovaných hodnôt vrubovej húževnatosti. Zvýšenie hodnôt pevnostných charakteristík je možné uskutočniť kombináciou úpravy viacerých technologických operácií, predovšetkým úpravou chemického zloženia predmetných ocelí, úpravou technológie tvárnenia vrátane tepelných režimov počas tvárnenia a predovšetkým úpravou režimov záverečného tepelného spracovania. V rámci riešenia dizertačnej práce sa predpokladá využitie experimentov minimálne v rozsahu: meranie mechanických a krehkolomových vlastností, optická mikroskopia, rastrovacia elektrónová mikroskopia, atómová silová mikroskopia a dilatometria.

 

Školiteľ: doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Názov témy: Diagnostika vývrtov delostreleckých hlavní

 

Anotácia:

Predmetom riešenia práce je analýza a výskum riešenia diagnostiky profilových otvorov vývrtov delostreleckých hlavní v etapách ich životnosti ako strojárskej technológie. Súčasťou práce je experimentálny výskum a analýza možností návrhu progresívnych technológií diagnosticky presného merania geometrických parametrov hlbokých dier vybraných vysokotlakových zariadení pre zefektívnenie hodnotenia ich kvality, údržby a bezpečnosti pri výrobe a v prevádzke. Na základe výsledkov základného a aplikovaného výskumu navrhnúť metódy, metodiky a technické prostriedky, ktoré umožnia objektívne hodnotenie geometrických parametrov a technického stavu priechodzích i nepriechodzích dier s hĺbkou do 10 m. Predpokladom prínosov práce je  zvýšenie technickej pohotovosti a bezpečnosti pri ich výrobe i prevádzke zariadení a možnosti predĺženia životnosti využívajúcich profilových otvorov vývrtov.

 

Školiteľ: doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.

Školiteľ konzultant: doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

Názov témy: Analýza a výskum mechanických a technologických vlastností obrobených povrchov vybranej vysokopevnej ocele

 

Anotácia:

Téma dizertačnej práce je zameraná na materiálový a technologický výskum vybraných vlastností vysokopevnej ocele OCHN3MFA, ktorá sa v strojárskej praxi používa vo výrobe súčiastok špeciálnej techniky. Výskum pozostáva z vyhodnotenia mikroštruktúr základného materiálu, ako aj povrchových vrstiev vzniknutých po sústružení s odlišnými typmi geometrie VRP-SK s PVD povlakom pri aplikácii rôznych hodnôt posuvov prostredníctvom optickej, AFM a REM mikroskopie. Mechanické vlastnosti povrchových vrstiev sa v procese experimentov preskúmajú na zariadení Hysitron T950 Triboindenter, s využitím mikrohlavy. Technologický výskum pozostáva z realizácie dlhodobých testov sústruženia, výsledkom čoho budú namerané a vyhodnotené krivky opotrebenia pri vopred dohodnutom stanovenom kritériu VBk. 2D a 3D drsnosť obrobených povrchov bude vyhodnotená na profilomeri Talysurf. Dosiahnuté výsledky budú prínosom pre výrobu veľkokalibrových vybraných zbraňových systémov, nakoľko y sa v blízkej budúcnosti plánujú prispôsobiť potrebám využívania nových typov munície, dôsledkom čoho budú aj vyššie nároky na materiál obrobku, ako aj na technológiu jeho mechanického opracovania vybranými metódami trieskového obrábania.

 

Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc.

Názov témy: Vplyv deformačných podmienok za tepla na vlastnosti a štruktúru vybranej ocele

 

Anotácia:

Procesy tvárnenia a následné tepelné spracovanie zabezpečujú polotovary pre oceľové konštrukčné diely. Kovanie alebo valcovanie za tepla vyžadujú poznanie materiálových charakteristík, hlavne deformačný odpor. Parametre, ktoré majú rozhodujúci vplyv na deformačný odpor sú teplota tvárnenej ocele, stupeň deformácie, rýchlosť deformácie a samotné chemické zloženie ocele. Rôzne vonkajšie parametre tvárnenia umožňujú získať štruktúru oceľového materiálu, ktorá môže podstatne zlepšiť výsledné vlastnosti konštrukčného dielu. Štúdium vplyvu podmienok plastických deformácií za tepla (veľkosť deformácie, rýchlosť deformácie, teplota) na vlastnosti skúmaného materiálu (štruktúra, rekryštalizácia, spevňovanie, mechanické a plastické vlastnosti). Pre simuláciu tvárniaceho procesu potrebujeme konkrétne hodnoty deformačného odporu za daných podmienok tvárnenia. Tieto technologické parametre a vlastnosti si dáva za cieľ skúmať vypísaná téma dizertačnej práce, ktorej výsledky budú mať prínos ako vo vedeckej oblasti, tak aj v praktických aplikáciách.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31