Sociálna starostlivosť

Štipendiá 


Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti:

  • sociálne štipendium
  • motivačné štipendium

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe žiadosti , ktorá musí byť v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.

Najmenšia možná výška štipendia je 10 eur.

Maximálna výška štipendia študenta

  • študujúceho v mieste trvalého bydliska (okruh do 29 km od sídla vysokej školy) je 230 eur.
  • študujúceho mimo miesta trvalého bydliska (okruh od 30 km a viac od sídla vysokej školy) je 275 eur.

Základné informácie o priznávaní sociálneho štipendia, doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia ako aj tlačivo žiadosti nájdete na internetovej stránke Opens external link in new windowwww.tnuni.sk – v sekcii sociálna starostlivosť.

Motivačné štipendiá


Motivačné štipendium môže vysoká škola študentom priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Podmienky a spôsob poskytovania štipendií nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD zverejnenom na internetovej stránke www.tnuni.sk – pre študentov - sekcia štipendiá.

Poskytnutie pôžičky


Vysokoškoláci prvého vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme môžu požiadať o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu. Podrobnejšie informácie o možnostiach čerpania pôžičky nájdete na internetovej stránke: www.spf.sk

Kontakt na referát sociálnej starostlivosti o študentov:

Bc. Zuzana Misárošová
č. tel.: 032/74 00 173
e-mail: zuzana.misarosova@tnuni.sk

Viera Hudáčková
č. tel.: 032/74 00 172
e-mail: viera.hudackova@tnuni.sk

Úradné hodiny referátu sociálnej starostlivosti o študentov:
Pondelok: 7.00 – 10.00 hod.
Utorok:      7.00 – 10.00 hod.
Streda:      7.00 – 10.00 hod.
Štvrtok:      7.00 – 10.00 hod.
Piatok:       nestránkový deň

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica