KKaŠT - Členovia katedry

Ing. Maroš Eckert, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 304

Tel.: 032/7400 246

Email: maros.eckert@tnuni.sk 

 

je vedúcim tejto katedry, venuje sa technickým materiálom, konštrukcii a výrobe automobilov a špeciálnej techniky. V materiálovom výskume sa zameriava na štúdium mikro a nanoštruktúry kovov a ich zliatin pomocou atómovej silovej mikroskopie a ich zmenami v dôsledku tepelného spracovania ako aj povrchovými úpravami kovov na zvýšenie odolnosti voči opotrebeniu a zlepšeniu tribologických vlastností. V konštrukcii automobilov a špeciálnej techniky sa zameriava na 3D návrhy funkčných častí, FEM analýzy a rapid prototyping. Pôsobí ako špičkový pracovník v oblasti reverzného inžinierstva, 3D skenovania a 3D tlače moderných materiálov.

 

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

profesor

Miestnosť: 302

Tel.: 032/7400 245

Email: jiri.balla@tnuni.sk

 

je profesorom tejto katedry, venuje sa zbraňovým systémom, ich konštrukcii a prevádzke. Vo výskume sa zameriava na štúdium súčasných a perspektívnych zbraňových systémov metódami matematických simulácií a modelovania a taktiež i experimentálnymi  metódami skúmania zbraní. V tejto oblasti skúma dynamické vlastnosti malokalibrových aj delostreleckých zbraní, vrátane možností regulácie a znižovania silových účinkov streľby na bojové vozidlá, lietadla a vrtuľníky. V konštrukcii zbraní sa venuje návrhom funkčných častí a silovým analýzam. Pôsobí ako recenzent odborných technických časopisov v oblasti špeciálnej techniky doma aj v zahraničí.

 

Ing. Alena Breznická, PhD.

odborná asistentka

Miestnosť: 231

Tel.: 032/7400 241

Email: alena.breznicka@tnuni.sk

 

pôsobí v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov, údržby a komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia. V súčasnosti je aj na pozícii prodekanky pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia. Publikuje a prezentuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti najmä v zahraničných vedeckých časopisoch, taktiež je autorkou viacerých skrípt, vysokoškolských učebníc a monografií.  Je členkou viacerých komisií a združení.

 

Ing. Milan Jus, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 303

Tel.: 032/7400 228

Email: milan.jus@tnuni.sk

pôsobí na fakulte ako odborný asistent.  Zaoberá sa problematikou robotických systémov a robotizácie, elektronickými systémami, využívaním výpočtovej techniky pri numerických výpočtoch dynamických sústav a modelovaním (3D, simulačným) a aplikáciami výpočtovej techniky v oblasti konštrukčnej činnosti elektronických a mechanických systémov. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách a svoje výsledky publikuje v odborných časopisoch.

 

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 302

Tel.: 032/7400 245

Email: pavol.mikuš@tnuni.sk

 

je odborníkom pre automotive so zameraním na autodiagnostiku, elektronické systémy automobilov, prevádzku a údržbu automobilov. Pôsobí na pracovnej pozícií odborného asistenta. Podieľal sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV so zameraním na základný aj aplikovaný výskum a iných projektov realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou. Je členom Akademického senátu FŠT a členom viacerých komisií, aktívne prezentuje svoje výstupy na domácich a zahraničných konferenciách a publikuje v odborných časopisoch.

 

RNDr. Peter Fabo, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 306

Tel.: 032/7400 xxx

Email: peter.fabo@tnuni.sk

 

 

Ing. Michal Kuba, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 306

Tel.: 032/7400 xxx

Email: michal.kuba@tnuni.sk

 

 

Ing. Ivan Kopecký, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 312

Tel.: 032/7400 263

ivan.kopecky@tnuni.sk

 

 

Vladimír Masár

technik

Miestnosť: 404

Tel.: 032/7400 284