Vedecká rada

VEDECKÁ RADA

FAKULTY ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA

V TRENČÍNE

 

 

Základné ustanovenia o VR FŠT TnUAD v Trenčíne obsahuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v § 11, Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čl. 10 a Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 

Zloženie VR FŠT TnUAD v Trenčíne

 

Interní členovia

 

1. Predseda            Kianicová Marta, doc. Ing. PhD. - dekanka FŠT

2. Podpredseda      Kotoul Michal, prof. RNDr. DrSc.

3. Tajomník             Majerík Jozef, doc. Ing. PhD.

 

4. Člen         Balla Jiří, prof. Ing. CSc.

5. Člen         Barényi Igor, doc. Ing. PhD.

6. Člen         Cibulka Viliam, doc. Ing. CSc.

7. Člen         Eckert Maroš, Ing. PhD.

8. Člen         Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

9. Člen         Kopál Ivan, doc. Mgr. PhD.

10. Člen       Krbaťa Michal, Ing. PhD.

11. Člen       Pokluda Jaroslav, prof. RNDr. CSc.     

12. Člen       Vavro Ján, doc. Ing. PhD.

 

Externí členovia

13. Člen      Demeč Peter, prof. Ing. CSc.

14. Člen      Janíček František, prof. Ing. CSc.

15. Člen      Kuffová Mariana, doc. Ing. PhD.

16. Člen      Studený Zbyněk, doc. Ing. Ph.D.

17. Člen      Tkáč Zdenko, prof. Ing. PhD.

18. Člen      Trebuňa Peter, prof. Ing. PhD.

 

Čestní členovia

1. Bielik Vladimír

2. Dražan Libor, doc. Ing. CSc.

3. Šimko Pavol, Ing. PhD.

 

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY FŠT TNUAD V TRENČÍNE

ZÁZNAMY Z ROKOVANÍ

 

2020

2019

2018

2017

2015

2014

 2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica