Kolégium dekana


ČLENOVIA KOLÉGIA DEKANA FŠT

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. - dekanka

Ing. Beáta Kopiláková, PhD.   - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

doc. Ing. Igor Barényi, PhD. - prodekan pre vedu a výskum

Ing. Alena Breznická, PhD. - prodekanka pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia

Ing. Lenka Bartošová, PhD.  - predsedníčka AS FŠT, vedúca Katedry strojného inžinierstva

Ing. Maroš Eckert, PhD. - vedúci Katedry konštruovania a špeciálnej techniky

Ing. Michal Krbaťa, PhD. - vedúci Katedry strojárskych technológií a materiálov

Mgr. Marcela Galbová - tajomníčka FŠT

Ing. Patrik Klučiar - zástupca študentskej časti