Kolégium dekana


ČLENOVIA KOLÉGIA DEKANA FŠT

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. - dekanka

Ing. Beáta Kopiláková, PhD.   - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING - prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Alena Breznická, PhD. - prodekanka pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia

Ing. Lenka Bartošová, PhD.  - predsedníčka AS FŠT, vedúca Katedry strojného inžinierstva

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD. - vedúci Katedry konštruovania a špeciálnej techniky

doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD. - vedúci Katedry strojárskych technológií a materiálov

Initiates file downloadIng. Zuzana Dobiašová- tajomníčka FŠT