Nanoindentor HYSITRON Triboindenter TI 950

Merací systém pokrýva viacero možností nanoindentačných experimentov, najmä  kvázistatickú nanoindentáciu pre určovanie nanotvrdosti a redukovaného modulu pružnosti, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulus mapping“) a umožňuje mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N. nanovrypové skúšky a nanooterové skúšky.  Zariadenie umožňuje zobraziť povrch vzorky tzv. „in situ“ SPM zobrazovaním - skenovaním plochy povrchu vzorky osciláciou hrotu s presne definovanou silou a následne realizovať nanoindentačné meranie vo vybranom mieste skenu. Týmto spôsobom je možné hodnotiť nanoindentačné vlastnosti vybranej fázy resp. tenkej vrstvy. Prístroj umožňuje inštaláciu obidvoch techník, t.j. mikroindentáciu i nanoindentáciu súčasne, čím je možné rýchlo a operatívne zmeniť rozsahy a jednotlivé testovacie módy podľa povahy testovaných vzoriek. Systém je vybavený aj teplotným stolíkom s možnosťou merania závislosti mechanických vlastností materiálov od teploty -10 °C až do 800°C.