Priestorové zabezpečenie

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Zameranie fakulty disponuje s materiálno-technickým zabezpečením pre uskutočňované študijné programy. Základným pilierom materiálno-technického zabezpečenia špeciálnej techniky, na ktorej je uskutočňovaný  študijný program, je samostatná fakultná budova, ktorá disponuje prednáškovými miestnosťami, seminárnymi učebňami, počítačovými laboratóriami, videokonferenčnými miestnosťami, ako aj oddychovým priestorom pre študentov.  Všetky učebne sú vybavené zobrazovacou technikou (dataprojektor, plátno, notebook s internetom + ozvučenie) a keramickými popisnými bezprašnými tabuľami. Rýchlosť internetového pripojenia hlavného uzla fakultných budovy dosahuje 10Gbit/s a všetky fakultné PC sú pripojené na sieť s rýchlosťou 1Gbit/s. Počítačové učebne, ako aj kancelárie sú pripojené na internet cez sieť SANET. Budova je pokrytá WiFi signálom profesionálnymi zariadeniami CISCO a HP pre sprístupnenie internetu študentom s možnosťou využitia služby "Education roaming" (eduroam). Komunikácia na fakulte/univerzite je zabezpečená IP telefónmi CISCO. Z dôvodu skvalitnenia výučby a komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami TnUAD, boli vybudovaná na fakulte videokonferenčná miestnosti. V rámci komplexnej revitalizácie fakultnej budovy boli zrekonštruované nové moderné prednáškové a seminárne miestnosti, ako aj počítačové laboratóriá s kompletnou podporou IKT.

MIESTNOSTI

Prednáškové a seminárne miestnosti:

 • fakulta má svoju samostatnú prednáškovú aulu,
 • prednáškové miestnosti,
 • vo fakultnej budove sa nachádzajú seminárne miestnosti,
 • vo fakultnej budove sa nachádzajú seminárne miestnosti s vybavením IKT.
Laboratória fakulty:

Laboratórium špeciálnej techniky

Laboratórium pohonov a robotiky

Laboratórium informatiky a senzoriky

Laboratórium zvárania

Laboratórium dynamicko-mechanických analýz DMA

Laboratórium tribológie

Laboratórium AFM

Laboratórium merania lokálnych mechanických vlastností

Laboratórium spektrálnej analýzy

Laboratórium konfokálnej mikroskopie

Laboratórium zlievárenstva

Laboratórium munície a výbušnín

Laboratórium technológie obrábania

Laboratórium diagnostiky, údržby a opráv automobilov

Metodický kabinet špeciálnej mobilnej techniky

Laboratórium konštrukcií špeciálnej mobilnej techniky

Špecializovaná učebňa 3D technológií

Laboratórium hydraulických a pneumatických mechanizmov a systémov

Počítačová učebňa programovania

Učebňa CAD/CAM technológií

Počítačová učebňa modelovania a simulácie

VYBAVENIE

Základné vybavenie:

 • Základné softwarové vybavenie fakulty je zabezpečované produktmi od spoločnosti Microsoft. Softvér na výučbu je zabezpečovaný podľa oprávnených požiadaviek vyučujúcich. 
 • Okrem špecifických softvérov využívaných v jazykových a v počítačových laboratóriách využíva fakulta k výučbe nasledovné softvéry: MS Office, MS Matlab, CATIA, Fluidsim Pneumatic
 • Počítačové stanice fakulty sú chránené systémom ESET NOD 32.

Pracovisko CEDITEK

Fakulta špeciálnej techniky disponuje špecializovaným pracoviskom CEDITEK (Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo vybudované v rámci projektu CEDITEK 1 v rámci spolupráce troch pracovísk univerzity – Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá – Funglass, Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty priemyselných technológií. Viac info na CEDITEK.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Študijná literatúra je zabezpečovaná prostredníctvom univerzitnej knižnice. Študenti majú k dispozícií literatúru v knižničnom fonde univerzitnej knižnice. Akvizícia knižničného fondu prebieha pravidelne každoročne za úzkej spolupráce knižničných a pedagogických pracovníkov a požiadaviek študentov. Univerzitná knižnica archivuje a poskytuje aj publikačnú činnosť vedeckých a pedagogických pracovníkov fakulty FŠT. Študenti využívajú responzívny on-line katalóg s vybudovanou klientskou časťou a formulármi pre objednávanie MVS a rešerší.

Študenti majú zabezpečené elektronické informačné zdroje, ku ktorým ma TnUAD prístup. O prístupe k EIZ ich informuje webová stránka univerzitnej knižnice. K niektorým databázam majú študenti prístup i prostredníctvom e-learningu. Univerzitná knižnica usporadúva semináre, prednášky a stretnutia informačného a vzdelávacieho charakteru pre študentov. Pravidelne prebieha informačná výchova pre študentov, kde sa študenti dozvedia o službách knižnice, ako vyhľadávať potrebnú literatúru a aké informačné pramene sú im k dispozícii. Univerzitná knižnica podporuje individuálny prístup k študentom, poskytuje individuálne konzultácie pri získavaní informačných prameňov napr. z databáz, prostredníctvom MVS, e-bookov a pod. Bližšie informácie dostupné na stránke univerzitnej knižnice.

MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO, ŠPORTOVÉHO, KULTÚRNEHO, DUCHOVNÉHO A SPOLOČENSKÉHO VYŽITIA

Ubytovanie

Fakulta v spolupráci s univerzitou  poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom zrekonštruovanom Študentskom domove Záblatie  a v 2 zmluvných ubytovacích zariadeniach: 

 • Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne
 • Ubytovňa JANKA

Detský kútik pri Trenčianskej univerzite

Univerzitný detský kútik poskytuje krátkodobú starostlivosť (do 4 hodín) pre deti zamestnancov a študentov TnUAD s rodičovskými povinnosťami (deti od 3 do 12 rokov) a umožní im tak zosúladenie rodinného, pracovného a študentského života. V prípade voľných kapacít môže ponúknuť flexibilnú starostlivosť aj pre ostatných rodičov. Interným cieľom, ktorý si stanovila Trenčianska univerzita, je rozšírenie sociálnych služieb pre zamestnancov a študentov, ktorí sa prostredníctvom zabezpečenia flexibilnej starostlivosti o svoje deti môžu efektívnejšie zapojiť do pracovného a vzdelávacieho procesu, zúčastňovať sa prednášok, cvičení a skúšok. Uvedeným spôsobom  univerzita podporuje poskytovanie vzdelávania pre skupinu študentov s rodičovskými povinnosťami. Univerzitný detský kútik má kapacitu do 21 detí, vie poskytnúť priestor aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Študentské centrum a Rádio TrenchTown

Rekonštrukciou priestorov vznikol na našej univerzite prvý unikátny otvorený priestor pre študentov o rozlohe približne 85 m2 členený na pracovnú a oddychovú časť, ktorý je doplnený o samostatnú presklenú zasadačku. Hlavnou myšlienkou Študentského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytvorenie spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov orientované na študentské mobility, vytvorenie neformálneho prednáškového priestoru pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov a v neposlednom rade vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti. Študentské centrum ponúka vo forme coworkingu priestor malým inovačným firmám z Trenčína, ktoré môžu spolupracovať s našimi študentami. Vybudovaný kreatívny priestor podporuje aktívnych študentov univerzity v ich osobnostnom rozvoji, aj v úspešnom uplatnení v profesijnej praxi. Študentské centrum je vybavené funkčným nábytkom, základnou prezentačnou technikou, tlačiarňou s kopírkou a rýchlym wi-fi pripojením.

Súčasťou Študentského centra je technická miestnosť a štúdio študentského rádia. Študentské Rádio TrenchTown je internetové študentské rádio Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorého tím tvoria aktívni študenti univerzity, ktorí si svojou činnosťou v rádiu rozvíjajú osobnostné i profesionálne predpoklady rastu a zabezpečujú prípravu a moderovanie relácií, technickú stránku samotného vysielania a hudobnú dramaturgiu. Študentské rádio pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé médium, ktoré prispieva k informačno-vzdelávacej funkcii, a to hlavne pre študentov a zamestnancov počas zimného a letného semestra v akademickom roku. Koncept študentského rádia je začlenený do Študentského centra TnUAD ako samostatná technická miestnosť a štúdio, ktoré zdieľa spoločné priestory presklenej zasadačky. Okrem populárnej hudby ponúka študentské rádio svojim poslucháčom aj pravidelné relácie produkované študentami. Relácie sa zameriavajú predovšetkým na aktuality zo života univerzity, novinky z oblastí štúdia, ekonomiky, politiky, zdravotníctva, techniky a iné aktuálne témy z domova i zo sveta.

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha

Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha je účelovým zariadením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom je popularizácia prírodných,  technických a humanitných vied. Popri hvezdárni pôsobí aj astronomický krúžok. Hvezdáreň ponúka študentom možnosť pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na témy z rôznych  oblastí vedy a techniky, cestovateľské prednášky, klubovú činnosť a pod. Pozorovateľňa, v spolupráci s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v Trenčíne, poriada rozličné aktivity, ako napríklad :

 • vedecko-popularizačnú konferenciu „Dni Maximiliána Hella“
 • jarnú školu časticovej fyziky pre stredoškolákov „Masterclasses“
 • „Hvezdáreň na cestách“
 • „Slnko v lete“
 • „Hudobná hvezdáreň“

Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada Benedikta

Študenti fakulty môžu využiť služby Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada Benedikta pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré je zriadené pri našej univerzite  od roku 2009 a je súčasťou celoslovenskej siete U-Pe-Ce-čiek pri všetkých slovenských univerzitách.  UPC vytvára priestor a poskytuje možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa nielen pre študentov a zamestnancov TnUAD, ale i pre verejnosť. Okrem voľnočasových aktivít (knižnica, stolný futbal, audiosystém, zóna ticha s duchovnou a spoločenskou literatúrou) môžu študenti využiť aj psychologické, pastorálne, duchovné poradenstvo.

Športoviská

Na univerzite sú k dispozícii dve zmodernizované telocvične s možnosťou hrať basketbal, florbal, futsal, volejbal, stolný tenis, bedminton. Súčasťou telocvične na Študentskej ulici je fitnescentrum.

Oddychové zóny pre študentov

Zelené oddychové zóny sú bežnou súčasťou moderných univerzít, ktoré zvyšujú štandard študijného zázemia študentov.  Z tohto dôvodu bola v  areáli fakulty v roku 2020 vybudovaná a otvorená zelená oddychová zóna pre študentov a zamestnancov, ktorá poskytuje priestor na relax študentov mimo výučbového procesu.

Okrem zelenej oddychovej zóny majú študenti fakulty k dispozícii tzv. „Študentskú obývačku“, ktorú môžu využiť nielen na oddych, ale aj na rôzne neformálne spôsoby štúdia, vzdelávania a komunikácie s využitím audio-vizuálnej techniky.

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE POTRIEB PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  poskytuje štúdium študentom so špecifickými potrebami formou podporných služieb v súlade s ustanovením §100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Organizačnou smernicou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na TnUAD v Trenčíne. Univerzita má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov a možnostiach štúdia vzhľadom ku svojim potrebám. Hlavnou úlohou poradenského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovať v čo najväčšej možnej miere rovnaké možnosti štúdia všetkým študentom. Študenti so špecifickými potrebami majú na fakulte zriadenú špeciálnu oddychovú miestnosť s lôžkom a základnými hygienickými potrebami. Pre študentov so zníženou mobilitou je zabezpečený bezbariérový presun po fakultnej budove schodiskovou plošinou a schodolezom.