Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. októbra 2015, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania:

 Strojárske technológie a materiály