Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 30. októbra 2015, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania:

 Strojárske technológie a materiály

Základné údaje o HK a IK

Základné údaje o habilitačnom konaní a inauguračnom konaní

Názov odboru HK a IK: Strojárske technológie a materiály

Priradenie k študijnému odboru: 36. Strojárstvo

Miesto/-a uskutočňovania HK a IK: Trenčín, Ku kyselke 469

Udeľovaný akademický titul: doc./prof.

Dátum zosúladenia HK a IK: RVH 11.12.2023

Dátum ostatnej úpravy HK a IK: -

Personálne zabezpečenie odboru HK a IK

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu HK a IK:

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

Prebiehajúce a ukončené habilitačné a inauguračné konania