Štátne skúšky - doktorandské štúdium (III. stupeň)

Dizertačná skúška

Termín kontroly štúdia, odovzdania prihlášky na dizertačnú skúšku a povinných príloh k prihláške (vrátane projektu dizertačnej práce) je podľa harmonogramu štúdia.

Initiates file downloadPrihláška na dizertačnú skúšku.

Povinné prílohy k prihláške na dizertačnú skúšku:

 1. projekt dizertačnej práce v 2 tlačených vyhotoveniach (hrebeňová väzba),
 2. projekt dizertačnej práce v elektronickom vyhotovení v PDF formáte zhodný s tlačeným vyhotovením zaslať na katarina.zitnanska@tnuni.sk.
 3. zoznam publikácií (spolu s kategóriou dokumentu) a prehľad ďalších aktivít, za ktoré doktorand získal kredity.

 

Obhajoba dizertačnej práce

Usmernenie ku kontrole štúdia

Termín kontroly štúdia, odovzdania prihlášky na obhajobu dizertačnej práce a povinných príloh k prihláške (vrátane samotnej dizertačnej práce) je podľa harmonogramu štúdia.

Initiates file downloadPrihláška na obhajobu dizertačnej práce.

 

Na obhajobu dizertačnej práce sa okrem písomnej prihlášky musíte prihlásiť aj cez AIS. Dizertačnú prácu je možné vložiť do AIS iba po potvrdení prihlášky na obhajobu školiteľom!

Povinné prílohy k prihláške na obhajobu dizertačnej práce:

 1. dizertačná práca v minimálne 3 vyhotoveniach v tlačenej verzii v pevnej väzbe, vrátane Protokolu o kontrole originality z Centrálneho registra záverečných prác, 
 2. autoreferát dizertačnej práce v tlačenej forme v počte minimálne 20 ks,
 3. podpísaný zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi s kódom kategórie s akými sú zaznamenané v Univerzitnej knižnici TnUAD  ako aj počet ohlasov na ne a zoznam  ďalších činností (vrátane pedagogickej) v tlačenej forme (v prípade WOS/Sopus publikácii uviesť aj DOI, resp. www odkaz na záznam v databáze),
 4. výpis zaevidovaných publikovaných prác v Univerzitnej knižnici TnUAD – export z REPČO alebo CREPČ,
 5. prehľad plnenia minimálnych kritérií definovaných v dokumentácii študijného programu
 6. životopis v tlačenej forme,
 7. neodkladne zaslať emailom informáciu o odovzdaní dizertačnej práce do AIS a prístupnosti protokulu o kontrole originality školiteľovi a na katarina.zitnanska@tnuni.sk,
 8. druhú a tretiu prílohu v elektronickom vyhotovení v PDF formáte zaslať na katarina.zitnanska@tnuni.sk.