ing
phd
bc

Prijímacie konananie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2017/2018

29.05.2017 08:34

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

vypisuje prijímacie konanie na:

 

doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2017/2018

v študijnom programe Strojárske technológie a materiály

študijný odbor 5.2.7. strojárske technológie a materiály

 

Prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami je treba podať na tlačive „Prihláška

na vysokoškolské štúdium – III. stupeň“ do 06.08.2017 na adresu:

 

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Pri parku 19, 911 06 Trenčín

Tel.: 032/7400270, 032/7400231

 

Prijímacie konanie :            23.08.2017 od 10,00 hod.

                                               miestnosť: Z 224 - zasadačka FŠT

 

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia rovnakého, alebo príbuzného študijného odboru. Obsahové zameranie prijímacej skúšky: odborné znalosti uchádzača na úrovni inžinierskeho štúdia, vlastná predstava  o budúcej vedecko-výskumnej práci, znalosť cudzieho jazyka.

 

Poplatok za prijímacie konanie:  30,- € 

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Číslo účtu: 7000065375/8180          

Variabilný symbol: 10302

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomítka

Poplatok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet TnUAD. Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

a)  meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu, číslo občianskeho preukazu, u cudzincov číslo pasu,

b)  názov študijného programu a názov vybranej dizertačnej témy,

c)  zvolenú formu doktorandského štúdia,

d)  údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní.

 

K prihláške uchádzač ďalej priloží:
a)  životopis,

b)  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

c)  overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),

d)  zoznam publikačnej, príp. inej odbornej činnosti,

e)  doklady o ďalších aktivitách a oceneniach,

f)   potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium, ak je uchádzač v pracovnom pomere,

g)  rámcový projekt dizertačnej práce.

Poznámka:

        V zmysle organizačnej smernice rektora TnUAD v Trenčíne o výške školného pre akademický rok 2017/2018 je externá forma doktorandského štúdia spoplatnená. Bližšie informácie nájdete na www.tnuni.sk.

 

 

TÉMY DOKTORANDSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC

 V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018


Školiteľ: doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.

Názov témy: Technologické možnosti zvýšenia pevnostných charakteristík Cr-Ni-Mo-V ocelí pri zachovaní hodnôt vrubovej húževnatosti.

Anotácia: V súčasnosti používaná Cr-Ni-Mo-V oceľ nespĺňa súčasné zvýšené požiadavky na odolnosť voči zvýšenému tlakovému namáhaniu v hrubostenných dlhých rúrach. Požadované je predovšetkým zvýšenie hodnôt medze klzu bez zníženia v súčasnosti požadovaných hodnôt vrubovej húževnatosti. Zvýšenie hodnôt pevnostných charakteristík je možné uskutočniť kombináciou úpravy viacerých technologických operácií, predovšetkým úpravou chemického zloženia predmetných ocelí, úpravou technológie tvárnenia vrátane tepelných režimov počas tvárnenia a predovšetkým úpravou režimov záverečného tepelného spracovania.

V rámci riešenia dizertačnej práce sa predpokladá využitie experimentov minimálne v rozsahu: meranie mechanických a krehkolomových vlastností, optická mikroskopia, rastrovacia elektrónová mikroskopia, atómová silová mikroskopia a dilatometria.

 

Školiteľ: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Názov témy: Experimentálny materiálový a technologický výskum povrchov vysokopevných ocelí obrábaných dokončovacími technológiami tvrdého sústruženia a brúsenia

Anotácia: Dizertačná práca sa zaoberá experimentálnymi metódami vedeckého i aplikačného výskumu mechanických, fyzikálnych, chemických a technologických vlastností použitých vysokopevných kovových materiálov ako aj výskumom kvality obrobených povrchov dokončovacími metódami obrábania skúšobných vzoriek v zakalenom stave. V praktickej časti dizertačnej práce budú riešený experimentálny výskum z materiálového a aj technologického hľadiska. Využité budú metódy výskumu opotrebenia s využitím vysokoteplotného tribometra Brucker určeného na štúdium tribologických vlastností tenkých vrstiev, povlakov, kovových materiálov a keramiky za normálnych i za zvýšených teplôt (až do 1000 °C), mikrogeometrie obrobených povrchov s využitím 3D profilometra TALYSURF CLI 1000 s následným vyhodnotením 2D a 3D parametrov. V procese realizovaných experimentov bude využité zariadenie pre meranie lokálnych mechanických vlastností (triboindenter). Jedná sa o systém nanoindentora a 3D mikroindentora  t.j. systém pre nanomechanické testy materiálov.  Merací systém zariadenia je vhodný pre nanoindentačné experimenty (kvázistatická nanoindentácia, nanovrypové skúšky, nanooterové skúšky skenovaním plochy povrchu vzorky s presne definovanou silou, „in situ“ SPM zobrazovanie, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche tzv. „modulus mapping“) a umožňuje tiež mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N.

 

Školiteľ: doc. Ing. Peter Lipták, CSc.

Názov témy č. 1: Možnosti aplikácie moderných ľahkých strojárskych materiálov na prieskumnú špeciálnu techniku

Anotácia: Moderné ľahké strojárske materiály sú vhodné na prieskumnú špeciálnu techniku. Formou výskumu je potrebné analyzovať možnosť vybrať z ľahkých strojárskych materiálov vhodné materiály s pohľadu parametrov: hmotnosť, pevnosť, balistická odolnosť, vhodnosť použitia na prieskum zo vzduchu, udržanie deklarovaných mechanických vlastností pri rôznych teplotách, laboratórne overovanie komponentov a celkov pri fyzickom zaťažení zodpovedajúcim podmienkam, ktorým môžu byť reálne vystavené, overenie črepinového účinku materiálov. Výskum riešiť formou experimentov na vzorkách zvolených materiálov.

 

Názov témy č. 2: Analýza a výskum možnosti použitia vysoko energetických materiálov v špeciálnej technike.

Anotácia: Vysoko energetické materiály sú z pohľadu špeciálnej techniky vhodné na používanie pre uvoľnenie akumulovanej energie v definovanom okamžiku definovaným smerom. Napríklad pre inteligentné strelivo a rakety je potrebné vykonať výskum zvolených materiálov z pohľadu: možnosti a potreby skladovania, potreby iniciácie, vhodnosti umiestnenia do závesov lietajúcich prostriedkov, bezpečnosti použitia a črepinového účinku, laboratórne overovanie komponentov a celkov pri fyzickom zaťažení zodpovedajúcim podmienkam, ktorým môžu byť reálne vystavené, overenie črepinového účinku materiálov.  Výskum riešiť formou experimentov na vzorkách zvolených materiálov.

 

Názov témy č. 3: Výskum nekovových materiálov využiteľných pre prieskumnú špeciálnu techniku

Anotácia: Pre prieskumnú špeciálnu techniku je možné využívať ľahké kovy a komponenty. Vyskúmať a overiť kompozitné materiály s nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou voči fyzikálnym záťažiam. Z pohľadu použitia pre špeciálnu techniku je potrebné vykonať výskum ich vlastností: mechanická  odolnosť, termobalické účinky, vyskúmať v laboratórnych podmienkach vybrané kompozitné materiály z pohľadu pevnostných a krehkolomových charakteristík pri zvýšených a znížených teplotách pre kvázistatické a rázové zaťažovanie, v simulovaných klimatických zaťaženiach preveriť ich stabilitu pri skladovaní a prevádzke, laboratórne overovanie komponentov a celkov pri fyzickom zaťažení zodpovedajúcim podmienkam, ktorým môžu byť reálne vystavené, overenie črepinového účinku materiálov. Výskum riešiť formou experimentov na vzorkách zvolených materiálov.

 

Názov témy č. 4: Možnosti skvalitnenia vlastností strojárskych materiálov pôsobením lineárnych urýchľovačov elektrónov.

Anotácia: Vlastnosti strojárskych materiálov je možné ovplyvňovať pôsobením lineárnych urýchľovačov elektrónov. Týmto pôsobením dochádza k zmene štruktúry a k zmene mechanických materiálov. Výskumom je potrebné overiť: optimálne dávky žiarenia pre dosiahnutie vyššej úrovne mechanických vlastností, experimentálne overiť materiálovú odolnosť upravených druhov materiálov, možnosť nadefinovaných vlastností úpravou intenzity ožiarenia dávkami, variabilita definovaných vlastností v závislosti na závislej premennej – intenzita ožiarenia lineárnym urýchľovačom elektrónov, stabilita materiálov po ožiarení.

Uvedené témy súvisia s predpokladanými výskumnými projektmi FŠT (VRM, MSM).

 

Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc.

Názov témy: Vplyv deformačných podmienok za tepla na vlastnosti a štruktúru vybranej ocele

Anotácia: Procesy tvárnenia a následné tepelné spracovanie zabezpečujú polotovary pre oceľové konštrukčné diely. Kovanie alebo valcovanie za tepla vyžadujú poznanie materiálových charakteristík, hlavne deformačný odpor. Parametre, ktoré majú rozhodujúci vplyv na deformačný odpor sú teplota tvárnenej ocele, stupeň deformácie, rýchlosť deformácie a samotné chemické zloženie ocele. Rôzne vonkajšie parametre tvárnenia umožňujú získať štruktúru oceľového materiálu, ktorá môže podstatne zlepšiť výsledné vlastnosti konštrukčného dielu. Štúdium vplyvu podmienok plastických deformácií za tepla (veľkosť deformácie, rýchlosť deformácie, teplota) na vlastnosti skúmaného materiálu (štruktúra, rekryštalizácia, spevňovanie, mechanické a plastické vlastnosti). Pre simuláciu tvárniaceho procesu potrebujeme konkrétne hodnoty deformačného odporu za daných podmienok tvárnenia. Tieto technologické parametre a vlastnosti si dáva za cieľ skúmať vypísaná téma dizertačnej práce, ktorej výsledky budú mať prínos ako vo vedeckej oblasti, tak aj v praktických aplikáciách.

Podmienka pre adepta štúdia tejto témy:  Téma dizertačnej práce je určená pre doktoranda, ktorý bol na dilatometer zaškolený na autorizačnom pracovisku pre dilatometer DIL805A/D.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31