Prijímacie konananie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2019/2020

21.05.2019 13:31

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

vypisuje prijímacie konanie na:

 

doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku 2019/2020

v študijnom programe Strojárske technológie a materiály

študijný odbor 5.2.7. strojárske technológie a materiály

 

Prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami je treba podať na tlačive „Prihláška

na vysokoškolské štúdium – III. stupeň“ do 22.07.2019 na adresu:

 

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Pri parku 19, 911 06 Trenčín

Tel.: 032/7400270, 032/7400231

 

Prijímacie konanie:

dňa: 22.08.2019 od 09,00 hod.

miestnosť: Z 224 - zasadačka FŠT

 

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť len uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia rovnakého, alebo príbuzného študijného odboru. Obsahové zameranie prijímacej skúšky: odborné znalosti uchádzača na úrovni inžinierskeho štúdia, vlastná predstava  o budúcej vedecko-výskumnej práci, znalosť cudzieho jazyka.

 

Poplatok za prijímacie konanie: 30,- €

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Číslo účtu: 7000065375/8180

Variabilný symbol: 10302

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomítka

Poplatok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet TnUAD. Do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 

V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:

a)  meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu, číslo občianskeho preukazu, u cudzincov číslo pasu,

b)  názov študijného programu a názov vybranej dizertačnej témy,

c)  zvolenú formu doktorandského štúdia,

d)  údaje o predchádzajúcom, prípadne súčasnom zamestnaní.

 

K prihláške uchádzač ďalej priloží:

a)  životopis,

b)  overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. výpis o skúškach),

c)  zoznam publikačnej, príp. inej odbornej činnosti,

d)  doklady o ďalších aktivitách a oceneniach,

e)  rámcový projekt dizertačnej práce.

 

Poznámka:

V zmysle organizačnej smernice rektora TnUAD v Trenčíne o výške školného pre akademický rok 2019/2020 je externá forma doktorandského štúdia spoplatnená. Bližšie informácie nájdete na www.tnuni.sk, www.fst.tnuni.sk.

Tlačivo „Prihláška na vysokoškolské štúdium – III. stupeň" nájdete Initiates file downloadTU

 

TÉMY DOKTORANDSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC

V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

 

 

 

Školiteľ: doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

Názov témy: Výskum mechanických a technologických vlastností funkčných povrchov liatiny EN GJL-300

Anotácia: Dizertačná práca je tematicky zameraná na výskum podmienok vzniku opotrebenia u vybraných častí funkčných povrchov zariadení určených pre trieskové obrábanie. Experimentálny výskum bude zameraný na vodiace plochy lôžka sústruhu, ktoré sú vyrobené zo sivej liatiny STN 42 2430 (EN GJL-300). Realizované experimenty budú pozostávať z nasledovných častí. Prvá časť sa bude zaoberať analýzou súčasného stavu, podmienkami výroby a mechanickému opracovaniu funkčných povrchov vybraných súčastí. Druhá časť experimentálnych meraní bude tematicky zameraná na vyhodnotenie mechanických vlastností, mikroanalýzou povrchu ako aj na analýzu mikroštruktúry základného materiálu a povrchových vrstiev východiskových experimentálnych vzoriek. Po realizácii komplexnej analýzy súčasného stavu bude následne v procese experimentov simulovaný proces opotrebenia skúšobných vzoriek na vysokoteplotnom tribometri Bruker a následné stanovenie optimálnych podmienok. Získané údaje z realizovaných predchádzajúcich experimentov uvedených materiálov budú východiskom pre záverečnú tretiu časť, ktorá bude taktiež pozostávať z experimentálneho vyhodnotenia mechanických, technologických vlastností a mikroštruktúry, ale  upravených povrchových vrstiev skúmaných materiálov. Podstatou úpravy povrchu bude vytvorenie funkčnej povrchovej vrstvy fyzikálnou cestou resp. chemicko-tepelným spracovaním. Experimentálny výskum dizertačnej práce bude realizovaný s podporou spoločnosti TRENS a.s., Trenčín a dosiahnuté výsledky budú následne implementované do výrobného procesu uvedenej spoločnosti za účelom zvýšenia kvality výrobkov ako aj zvýšenia životnosti daných komponentov.

 

Školiteľ: doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.

Názov témy: Stanovenie podmienok vzniku korózie u funkčných povrchov súčastí používaných pri spracovaní plastov

Anotácia: Téma dizertačnej práce je zameraná na výskum podmienok vzniku korózie u vybraných častí funkčných povrchov zariadení pre plastikársky priemysel. Výskum bude zameraný na ocele používané v plastikárskom priemysle na výrobu komponentov z plastových výliskov z chemicky agresívnych typov plastových materiálov. Realizované experimenty budú pozostávať z troch častí. Prvá časť sa bude zaoberať analýzou súčasného stavu a podmienkami vzniku korózie u funkčných povrchov vybraných súčastí. Druhá časť experimentálnych meraní bude tematicky zameraná na vyhodnotenie mechanických a technologických vlastností, analýzy mikroštruktúry u povrchových vrstiev východiskových experimentálnych materiálov. Aby bolo možné identifikovať a následne simulovať podmienky vzniku korózie, ktorá reálne vzniká v prevádzkových podmienkach, bude tento proces následne laboratórne simulovaný prostredníctvom NSS koróznej komory VLM GmbH – SAL 400S, ako súčasti Laboratória koróznych skúšok na Katedre strojírenství FVT UNOB v Brně, ktorá je určená k testovaniu koróznej odolnosti kovových materiálov a povrchových úprav prostredníctvom koróznej skúšky soľnou hmlou (NSS) podľa normy DIN 50021 SS, ASTM B 117-73,a normy ISO 9227 a rovnako aj v kondenzačnej komore KB300 CONSTANZO, ktorá je určená k testovaniu koróznej odolnosti kovových materiálov a povrchových úprav kondenzačnými testami podľa DIN 50017, ČSN EN ISO 6270-2 s možnosťou rozšírenia o  SO2. Takto získané údaje z realizovaných experimentov uvedených materiálov budú východiskom pre záverečnú tretiu časť, ktorá bude taktiež pozostávať z tzv. mikroanalýzy povrchu, t.j. z merania a následného vyhodnotenia mikroštruktúr, ako aj mechanických vlastností, a taktiež z koróznych skúšok, ale už u povrchových vrstiev skúmaných vzoriek po následnej technologickej, resp. povrchovej úprave. Experimentálny výskum dizertačnej práce bude realizovaný s podporou spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o., Trenčín a dosiahnuté výsledky budú následne implementované do výrobného procesu uvedenej spoločnosti za účelom zvýšenia kvality a predĺženia životnosti uvedených komponentov.

 

 


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30