☞ Máš záujem pracovať v našom kolektíve? ☜

Naša prístrojová technika

Por.

čís.

Názov

zariadenia

Účel

použitia

1.       

Laboratórna elektrická oblúková piecka

Zariadenie je určené na tavenie kovov s vysokou teplotou tavenia, tavenia vysoko reaktívnych kovov a ich zliatin vo vákuu a v ochrannej atmosfére. Slúži na prípravu nových kompozícií zliatin kovov.

2.       

Automatický prístroj na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriel

Zariadenie je určené na elektrolytické leštenie a leptanie povrchu vzoriek s  oddelene regulovateľnými okruhmi napätia pre leštiace  a leptacie procesy.

3.       

Automatizovaná brúska a leštička s možnosťou programovania

Zariadenie slúžiace na manuálne a automatizované brúsenie a leštenie povrchu vzoriek s možnosťou programovania.

4.       

Vibračný leštiaci prístroj na konečné leštenie kovových a nekovových materiálov

Zariadenie je určené na konečné leštenie kovových a nekovových materiálov pre ich skúmanie v rastrovacom elektrónovom mikroskope, s možnosťou elektromechanického vibračného leštenia vzoriek, s variabilným nastavením vibrácií.

5.       

Presná diamantová píla na rezanie kovových a nekovových materiálov

Presná diamantová píla je určená na rezanie kovových a nekovových materiálov  na presné a šetrné rezanie malých vzoriek kovových a nekovových materiálov.

6.       

Automatický elektrohydraulický lis na rýchle zalisovanie vzoriek

Automatický elektro-hydraulický lis je určený na rýchle zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých termosetických hmôt, bez potreby stlačeného vzduchu. Lisovacia teplota 50 až 190 °C, lisovací tlak 90 až 250 bar, zohrievací element min. 1300 W.

7.       

Zariadenie pre meranie lokálnych mechanických vlastností (triboindenter)

Systém nanoindentora a 3D mikroindentora - systém pre nanomechanické testy materiálov.  Merací systém zariadenia je vhodný pre nanoindentačné experimenty (kvázistatická nanoindentácia, nanovrypové skúšky, nanooterové skúšky skenovaním plochy povrchu vzorky s presne definovanou silou, „in situ“ SPM zobrazovanie, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulus mapping“) a umožňuje tiež mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N.

 

8.       

Dynamicko-mechanický analyzátor chladený dusíkom

Zariadenie vhodné na viskoelastické meranie materiálov. Teplotný rozsah minimálne od –150 °C  až do 600 °C. Chladenie je zabezpečené kvapalným dusíkom do teploty min. –150 °C. Frekvenčný rozsah minimálne v rozsahu od 0,01 Hz do 100 Hz, s minimálnou maximálnou silou 15 N. Rozlíšenie sily 0,00001 N, rozlíšenie deformácie ≤ 1 nm.  Environmentálna komora umožňuje vykonávať merania taktiež v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia - zmena relatívnej vlhkosti v rozsahu 5% - 95%.

9.       

Dilatometer

Zariadenie na dilatometriu s vysoko rýchlym chladením a ohrevom vzorky vrátane deformačnej jednotky a merania vzorky v ťahu a tlaku. Dilatometer je určený na meranie elektricky vodivých vzoriek v rozsahu teplôt – 150 až 1700 °C s rýchlosťou ohrevu vzorky ≥ 4000 °C/s a rýchlosťou chladenia vzorky ≥ 2500°C/s. Umožňuje merania na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére.

10.   

Mikroskop atómových síl-AFM

Atómový silový mikroskop je prístroj určený na zisťovanie  lokálnych mechanických, termo-mechanických a elektrických vlastností materiálov. Operačné módy pre analýzu vzoriek na vzduchu a/alebo v kvapaline: Kontaktný mód/mikroskopia bočných síl, AC mód/tapping mód s riadením fázy a funkciou Q-control, mikroskopia elektrických síl, mikroskopia povrchového potenciálu, magnetických síl, piezoreakčných síl, zobrazovanie stratového uhla tan δ, silová spektroskopia a mapovanie, nanolitografia, nanomanipulácia.

Zariadenie umožňuje na ploche menšej ako 100 nm x 100 nm lokálny ohrev vzorky sondou na teplotu minimálne 500 °C tak, aby bolo možné skúmať lokálne termo-mechanické vlastnosti vzorky.

 

11.   

Vysokoteplotný tribometer

Štúdium tribologických vlastností tenkých vrstiev, povlakov, kovových materiálov a keramiky za normálnych i za zvýšených teplôt (až do 1000 °C).