Katedra strojného inžinierstva

 

Profil katedry

Katedra strojného inžinierstva zabezpečuje výučbu predmetov teoretického základu strojného inžinierstva ako aj aplikované disciplíny v jednotlivých akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia a podstatnou mierou sa podieľa na formovaní odborného profilu absolventov fakulty.  

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je prehlbovanie teoretických vedomostí z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky a aplikovanej mechaniky, ale aj z oblasti riešenia konštrukčných úloh, spracovania technickej dokumentácie a tiež cudzích jazykov. Zameranie katedry je určené aj na získanie potrebných digitálnych zručností, ovládanie rôznych meracích techník, či elektronických systémov.

Absolvovaním predmetov, ktoré katedra zabezpečuje, študent získava nielen matematické,  digitálne zručnosti a iné prenositeľné spôsobilosti, ale aj rozmanité analytické a aplikačné vedomosti, nevyhnutné pre riešenie záverečných prác všetkých troch stupňov a tvoriace základ pre rozvoj ďalších schopností a zručností v budúcich profesiách.

Odborníci katedry sa svojím vedeckým profilom orientujú prevažne na materiálové inžinierstvo a fyziku materiálov. Ich výstupy zamerané na lomovú mechaniku, mikromechaniku heterogénnych materiálov a kompozitov, mechaniku kontinua a viacúrovňového modelovania radia katedru medzi pracoviská s najvyšším podielom špičkových publikácií medzinárodného významu a s vysokým počtom citácií, viacerých medzinárodných ocenení a autori patria k úspešným hlavným riešiteľom viacerých vedeckých projektov.