O katedre

Katedra strojárstva

Profil katedry

Katedra strojárstva vznikla v septembri 2014 zlúčením dvoch bývalých katedier – Katedry technickej mechaniky a častí strojov a Katedry strojárskej technológie a materiálov v rámci reorganizácie Fakulty špeciálnej techniky (FŠT). Tvorí nosnú katedru pri zabezpečovaní teoretických a odborných predmetov pre akreditované študijné programy Špeciálna strojárska techniky strojárstvo I. a II. stupňa štúdia, program Mechanizmy špeciálnej techniky programu I. stupňa štúdia v odbore 5.2.1 strojárstvo, program „Servis a opravy automobilov“ v  I. stupni štúdia, program „Údržba špeciálnej mobilnej techniky“ II. stupňa v odbore 5.2.2 údržba strojov a zariadení a program „Strojárske technológie a materiály“ v odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály III. stupňa štúdia. Katedra zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov pre uvedené študijné programy.

          Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti teórie matematiky, fyziky, mechaniky tuhých a tekutinových telies so zameraním na statiku, kinematiku a dynamiku, pružnosti a pevnosti materiálov, metalurgie, materiálov a technológie využívaných pri aplikácii základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných uzlov, riešenia konštrukčných úloh, spracovania technickej, výrobnej a technologickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov v konštrukciách špeciálnej mobilnej strojárskej techniky, aplikácie progresívnych materiálov a technológii, zabezpečenie riadenia kontroly kvality výroby a vysokej spoľahlivosti vo všetkých etapách životného cyklu špeciálnej techniky. Zameranie je aj na získanie potrebných znalostí z používania automatizačnej a výpočtovej techniky, aplikácie z oblasti počítačovej simulácie a modelovania v technických riešeniach špeciálnej techniky, informačných technológií v oblasti špeciálnej techniky. Absolvent získava schopnosť využívať CAD produkty MATLAB, CATIA, ANSYS, ADAMS a ďalšie a riešiť nielen teoretické, ale aj problémy hospodárskej praxe.

          Odborníci katedry sa orientujú aj na výskum vysokopevných materiálov, sekundárne spevňovanie kovových materiálov, venujú sa vrstveným materiálom a metódam skúmania fyzikálno-mechanických vlastností materiálov. Podieľajú sa na riešení problémov projektovania, konštrukcie, pevnostných výpočtov, problémov prúdenia tekutín a prestupu tepla v hydraulických a pneumatických mechanizmoch a tiež ich riadenia. K tomu katedra využíva vlastné certifikované laboratóriá mechanickej skúšobne, laboratórium spektrálnej analýzy, pracovisko svetelnej mikroskopie a okrem toho využíva aj technologické a diagnostické prostriedky ostatných súčastí univerzity.

 

Katedra zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov

pre dennú a externú formu štúdia

pre všetky študijné programy ŠST, SaOA, MŠT – I. stupeň tieto predmety:

Matematika I, II, Fyzika, Konštruktívna geometria, Základy konštruovania, Matematika v riešených príkladoch, Základy numerickej matematiky a štatistiky, Úvod do vysokoškolskej fyziky, Fyzika v riešených príkladoch, Seminár z technickej dokumentácie, Technická mechanika I,II, Seminár zo základov strojárskej mechaniky, Seminár zo základov aplikovanej mechaniky, Pružnosť a pevnosť I,II,  Mechanika tekutín,  Termomechanika,  Časti a mechanizmy strojov I,II,  Počítačom podporované konštruovanie I, Informatika, Náuka o materiáloch I,II, Technická chémia, Strojárska metrológia, Základy pracovného a obchodného práva, Telesná výchova I÷V,

pre študijný program Špeciálna strojárska technika – I. stupeň tieto predmety:

Aplikovaná informatika, Výrobné stroje a zariadenia, Konštruovanie v 3D, Náuka o materiáloch  II, Technológia I,II,III, Základy strojárskej technológie, Odborná prax  z Technológie I, II,

pre študijný program Servis a opravy automobilov (SaOA) – I. stupeň tieto predmety:

Pružnosť a pevnosť, Mechanika tekutín a termomechanika, Fyzika, Tekutinové prvky a systémy automobilov a ich údržba, Konštruovanie v 3D, Základy výrobných technológií, Špeciálne materiály automobilov, Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

pre študijný program Mechanizmy špeciálnej techniky (MŠT) – I. stupeň tieto predmety:

Výrobné stroje a zariadenia, Projekt z konštruovania ČaMS, Informatika I,II, Náuka o materiáloch  II, Technológia I, II, III, Základy strojárskej technológie, Odborná prax  z Technológie I, II, Neželezné kovy, Programovanie CNC systémov, CA projektovanie v strojárstve.

pre študijný program Špeciálna strojárska technika – II. stupeň tieto predmety:

Aplikovaná matematika, Aplikovaná mechanika, Teória dynamických systémov, Hydraulické a pneumatické prvky a obvody, Optimalizácia konštrukčných návrhov, Počítačom podporované konštruovanie II,III, Metóda konečných prvkov, CAE metódy v konštrukčnej praxi, Teória zlievania, Teória tvárnenia, Teória obrábania, Teória zvárania, Degradačné procesy a medzné stavy materiálov, Progresívne technológie v špeciálnej technike, Teória montáže, Programovanie výrobných procesov, Konštrukčné materiály v špeciálnej technike, Programovanie výrobných procesov, Teória montáže,

pre študijný program Údržba špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň tieto predmety:

Počítačom podporované konštruovanie III, Systémová a operačná analýza, Hydraulické a pneumatické prvky a obvody, Počítačom podporované konštruovanie II, CAE metódy v konštrukčnej praxi, Opravárenské technológie, Degradačné procesy a medzné stavy materiálov, Metrológia, Konštrukčné materiály v špeciálnej technike, Programovanie opravárenských  procesov, Teória montáže a demontáže, Progresívne technológie, Plánovanie a riadenie finančných tokov  v strojárenskom  priemysle,

pre doktorandský študijný program Strojárske technológie a materiály – III. stupeň tieto predmety:

CA systémy a riadenie výrobno-technologických procesov, Dizertačný projekt I÷VI, Fyzikálna metalurgia ocelí a ich tepelné spracovanie, Moderné spracovateľské technológie, Príprava a spracovanie kovových a nekovových  materiálov, Teória a technológia procesov  zvárania, zlievania a práškovej metalurgie, Teória a technológia procesov obrábania, tvárnenia a povrchových úprav, CA systémy a riadenie výrobno-technologických procesov , Hodnotenie vlastností materiálov, Počítačová simulácia technologických procesov, Špeciálne state I – Obrobené povrchy, Špeciálne state II – Teória reznosti a obrobiteľnosti, Špeciálne state III – Zváranie vysokopevných  materiálov pri výrobe špeciálnej techniky, Špeciálne state IV – Zliatiny neželezných  kovov  na odliatky  s vyššími úžitkovými parametrami, Špeciálne state V – Tvárnenie neželezných materiálov, Špeciálne state VI – Hutnícke tvárnenie polotovarov pre potreby špeciálnej techniky.

 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

 

Vedecko-výskumná činnosť Katedry strojárstva je zameraná na:

 • analýzu statických, kinematických a dynamických pomerov mechanických, hydraulických a pneumatických sústav,
 • riešenie tlakových, rýchlostných, prietokových a tepelných pomerov v hydraulických a pneumatických mechanizmoch,
 • navrhovanie a analýzu klzných axiálnych a radiálnych uložení strojov,
 • riešenie pružnosti, pevnosti a spoľahlivosti častí a mechanizmov strojov,
 • riešenie statických, kinematických a dynamických pomerov mechanických prvkov zbraňových systémov,
 • riešenie problémov tlakových a silových polí pri explózii nástražných systémov na konštrukciu špeciálnej techniky,
 • výskum vysokopevných materiálov,
 • problematiku spevňovania kovových materiálov,
 • problematiku vrstvených konštrukčných materiálov,
 • skúmanie fyzikálno-mechanických vlastností materiálov,
 • využívanie vlastného certifikovaného laboratória mechanickej skúšobne, laboratória spektrálnej analýzy a pracoviska svetelnej mikroskopie.

 

Iné aktivity katedry

Vedecké konferencie, semináre a odborné podujatia

KS sa podieľa na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií a odborných seminárov:

 • Transfer
 • Riadenie tekutinových systémov

KS spolupracuje s praxou v oblastiach:

 • vedeckých a výskumných projektov a grantov,
 • odbornej praxe a stáži pre študentov,
 • exkurzie vo výskumných a výrobných zariadeniach,
 • expertných prednášok,
 • skvalitnenia výučby poskytnutím pomôcok, prístrojov a zariadení,
 • spoločného využívania výskumnej infraštruktúry,
 • navrhovania a konzultovania bakalárskych a diplomových prác,
 • umožnenia vykonávania experimentov doktorandmi,
 • organizácie odborných podujatí, konferencií a workshopov,
 • umožňovania náborov firmami u končiacich študentov.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31