Fakultná odborová komisia

Fakultná odborová komisia pre študijný odbor Strojárstvo a študijný program Strojárske technológie a materiály na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne:

predseda: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. - garant št. odboru Strojárstvo a št. programu Strojárske technológie a materiály

podpredseda: prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

tajomník: Ing. Katarína Žitňanská

členovia:

prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

doc. Ing. Igor Barényi, PhD.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD.

doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.

 

 Initiates file downloadSmernica k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD v Trenčíne

 

 Initiates file downloadSmernica pre odborovú komisiu doktorandského štúdia v odbore Strojárstvo a v št. programe Strojárske technológie a materiály na FŠT TnUAD v Trenčíne