Katedra strojárskych technológií a materiálov

 

Profil katedry

Cieľom Katedry strojárskych technológií a materiálov je vychovať univerzálnych technológov výroby a materiálových inžinierov v oblasti kovových materiálov, ktorí budú mať všeobecné znalosti z oblasti výrobných technológii, častí strojov, materiálového inžinierstva, medzných stavov materiálov, ako aj v ovládaní CAD/CAM systémov.

Katedra disponuje najmodernejšími laboratóriami, ktoré sú určené nielen vedecko-pedagogickým zamestnancom na riešenie tém vedecko-výskumných projektov základného či aplikovaného výskumu alebo pre študentov pre vypracovávanie záverečných prác všetkých troch stupňov, ale aj odbornej verejnosti pre riešenie ich konkrétnych materiálovo-technologických problémov a analýz. Katedra aj takýmto spôsobom prepája svoj vedecko-výskumný charakter s praxou.

Zamestnanci katedry sa svojím zameraním za podpory viacerých domácich a medzinárodných  vedecko-výskumných projektov venujú problematike spojenej s výskumov nových pokročilých progresívnych ocelí, procesom tepelného spracovania týchto ocelí ako aj procesom obrábania a výroby prevažne kovových materiálov.  

Pre absolventov inžinierskeho štúdia a ich odborný rast zastrešuje katedra aj doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe Strojárske technológie a materiály v študijnom odbore Strojárstvo. Absolventi doktorandského štúdia nachádzajú uplatnenie v oblasti výskumu a vývoja strojárskej techniky a vo viacerých odvetviach priemyslu, kde pracujú na popredných miestach vedecko výskumných tímov.

Výsledky vedecko – výskumnej práce sú pravidelne prezentované na konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách medzinárodného významu. Dlhoročné skúsenosti pracovníkov katedry v strojárskych technológiách a materiálovom inžinierstve zaručujú pre študentov vysoký štandard výučby a tým predurčujú aj úspešné uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach praxe.