O katedre

Katedra automobilov a špeciálnej techniky

Profil katedry

Katedra automobilov a špeciálnej techniky (KAaŠT) vznikla v roku 2014 v rámci reorganizácie fakulty špeciálnej techniky (FŠT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) z Katedry údržby techniky a katedry špeciálnej a mobilnej techniky. KAaŠT je nosnou katedrou na FŠT TnUAD pre akreditované študijné odbory 5.2.1. strojárstvo, 5.2.2. údržba strojov a zariadení. V týchto študijných odboroch realizuje KAaŠT svoju vedeckú a edukačnú činnosť v študijných programoch Špeciálna strojárska technika I., II.stupeň, Servis a opravy automobilov I. stupeň, Údržba špeciálnej mobilnej techniky II. stupeň, Mechanizmy špeciálnej techniky I. stupeň. KAaŠT prostredníctvom svojich študijných programov pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku, automobilovú  a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR. Pracovný potenciál absolventov KAaŠT je žiadaný i v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov ako aj informačných technológii a robotiky.

 

Uplatnenie našich absolventov

Špeciálna strojárska technika

v  I. stupni štúdia absolventi získajú bohatý teoretický základ štúdia v konštrukčnej a technologickej príprave výroby a opravárenských systémoch špeciálnej techniky. Praktické výstupy absolventa zaručujú jeho uplatnenie pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle, alebo v ozbrojených silách SR. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

Špeciálna strojárska technika

v  II. stupni štúdia absolventi nájdu uplatnenie v oblasti konštrukcie a výroby špeciálnej techniky vo firmách vyrábajúcich túto techniku. Osobitné uplatnenie nájde absolvent v oblasti výskumu a vývoja špeciálnej techniky. Veľmi výhodné uplatnenie získa absolvent pri zabezpečovaní spoľahlivosti a obnovy špeciálnej techniky buď vo vojenských opravárenských podnikoch, alebo ako prevádzkový technik v  ozbrojených silách SR. Absolventi tohto študijného programu majú duálne uplatnenie, to znamená, že nájdu uplatnenie v oblasti špeciálnej techniky, ale aj v akejkoľvek strojárskej,  výrobnej alebo opravárenskej firme.

Servis a opravy automobilov

v  I. stupni štúdia absolventi nájdu uplatnenie ako manažér (operátor) údržby servisov a opravovní automobilov, v dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku. Majú schopnosť uplatniť sa i v oblasti služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými dielcami, prevádzkovými hmotami a komoditami súvisiacimi s používaním automobilov. Môžu pôsobiť aj ako samostatní podnikatelia v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

Údržba špeciálnej mobilnej techniky

v  II. stupni štúdia absolventi sú schopní tvorivým spôsobom uplatňovať svoje vedomosti pri navrhovaní a projektovaní systémov a úloh prevádzky, bežnej údržby, opráv, inšpekčnej činnosti a obnovy. Dokážu využívať systémový prístup  pri analýze technických problémov,   formulovať úlohy,  využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom.  Absolventi nájdu uplatnenie v oblastiach navrhovania, projektovania a riadenia zložitých systémov komplexnej starostlivosti organizácií  využívajúcich mobilnú techniku (bezpečnostné zložky, krízový manažment, dopravné a  stavebné organizácie, a pod.). Uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so špeciálnou mobilnou technikou a jej komponentmi.

Mechanizmy špeciálnej techniky

v  I. stupni štúdia absolventi získajú potrebné znalosti  z používania automatizačnej a výpočtovej techniky v oblasti technickej prípravy výroby, riadenia technologických procesov a konštruovania špeciálnej techniky. Nájdu uplatnenie v oblasti automatizácie strojárenského priemyslu a príbuzných odvetví, v ktorých sa realizuje aplikovanie automatizačnej techniky v procese projektovania, konštruovania, výroby a používania  špeciálnej techniky. Súčasne bude schopný pracovať v oblasti tvorby systémov s využitím automatizačnej techniky, informačných technológií a robotiky. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

 

 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Poľa sústavy odborov výskumu a vývoju zabezpečuje KAaŠT prioritne výskumné týmy z vedných odborov 5.2.1. strojárstvo a 5.2.2. údržba strojov a zariadení.

 

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy najmä v týchto oblastiach:

 • Technologické základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.
 • Integrácie hybridných a ostrovných systémov obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do mobilných prostriedkov
 • Adaptívne spôsoby modelovania mobilnej technologickej platformy bezobslužného pozemného systému UGV (ADMODUGV).
 • Údržba a oprávy vozidiel s hybridným pohonom a elektropohonom.
 • Bezpečnosť práce s vysokoenergetickými materiálmi zameranými na :
  • Priemyselné havárie ( stanovenie metodiky predbežného odhadu rizika).
  • Terorizmus (detekcia výbušnín a nástražných systémov, obnova územia).
 • Nové technológie a prostriedky balistickej ochrany stacionárnych, pohyblivých objektov a individuálnej ochrany jednotlivca.

 

 

Iné aktivity katedry

Vedecké konferencie, semináre a odborné podujatia

KAaŠT organizuje medzinárodné vedecké konferencie a odborné semináre:

 • The international conference on military technologies and special technologies – IDEB
 • Aplikácia elektroniky, energetiky, informatiky a mechatroniky v špeciálnej technike a krízovom manažmente – ELENEM
 • Vedecko-odbornú konferenciu Policajná, zabezpečovacia a záchranná technika
 • Vedecko-odborný seminár História špeciálnej techniky
 • Stretnutie katedier výrobnej techniky a robotiky

KAaŠT sa podieľa na organizácii medzinárodných vedeckých konferenciách a odborných seminároch:

 • Transfer
 • Hydropneutech
 • Deterioration, dependability, diagnostics

KAaŠT spolupracuje s praxou v oblastiach:

 • vedeckých a výskumných projektov a grantov,
 • odbornej praxe a stáži pre študentov,
 • exkurzie vo výskumných a výrobných zariadeniach,
 • expertných prednášok,
 • skvalitnenia výučby poskytnutím pomôcok, prístrojov a zariadení,
 • spoločného využívania výskumnej infraštruktúry,
 • navrhovania a konzultovania bakalárskych a diplomových prác,
 • umožnenia vykonávania experimentov doktorandmi,
 • organizácie odborných podujatí, konferencií a workshopov,
 • umožňovanie náborov firmami u končiacich študentov.

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31