Katedra konštruovania a špeciálnej techniky

 

Profil katedry

Katedra konštruovania a špeciálnej techniky zabezpečuje predmety v študijných programoch na všetkých stupňoch štúdia. Ide predovšetkým o predmety, o ktoré sa v súčasnosti opiera moderný strojársky priemysel - automatizáciu, digitalizáciu či simuláciu technických a technologických procesov.

Po absolvovaní znalostí strojárskeho základu získavajú naši študenti vedomosti a zručnosti z moderných konštrukčných postupov. Okrem modelovania súčiastok a konštrukčných celkov pre automotive a bojovú techniku v softvéroch ako napr. CATIA či Autodesk Inventor, pedagógovia katedry využívajú vo výučbe aj najmodernejšie postupy aditívnych technológií a 3D tlače. Znalosti týchto technológií moderného strojárskeho priemyslu sú aplikované pri riešení zaujímavých bakalárskych a inžinierskych prác. Záverečné práce na báze 3D skenovania, Rapid prototypingu či reverzného inžinierstva sú zaručeným úspechom absolventa pre budúce povolanie absolventa FŠT.

Našou jedinečnosťou je aj špeciálna technika, zbrane či munícia. Iba u nás je možné študovať programy, ktoré pripravia študentov na navrhovanie a konštruovanie zbraňových systémov, manipuláciu a skladovanie munície, ale aj konštrukciu špeciálnej mobilnej techniky. A to všetko s podporou najmodernejšieho softvérového a počítačového vybavenia. Zvláštnou oblasťou sú vedecké projekty pre bezpečnostný a obranný priemysel, školenia a semináre pre skladovanie a manipuláciu s muníciou.

Okrem výskumu pre priemysel sa vedecko-výskumný tím katedry venuje problematike obnoviteľných zdrojov energie, hybridných pohonov či moderných materiálov pre 3D technológie.

Okrem riešenia vedecko-výskumných projektov sú aktivity katedry úzko prepojené priamo na prax a aplikáciu dosiahnutých výsledkov v priemysle, často vo forme analýz, meraní či výskumných správ. Riešenia týchto úloh sa okrem pracovníkov katedry zúčastňujú aj samotní študenti v rámci svojich záverečných prac.

Dlhoročné skúsenosti pracovníkov katedry a tradícia v špeciálnej technike zaručuje úspešné uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach strojárstva a dosahovanie špičkových výsledkov vo vede výskume.