KKaŠT | Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

docent

Miestnosť: 304

Tel.: 032/7400 246

Email: maros.eckert@tnuni.sk 

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov na I. stupni štúdia:  Konštruovanie, Seminár z technickej dokumentácie a Aditívne technológie a reverzné inžinierstvo. Na II. stupni štúdia predmety: Metóda konečných prvkov, Optimalizácia konštrukčných návrhov a na III. stupni: Generatívne konštruovanie, Pokročilé metódy konečných prvkov a Aplikácia aditívnych technológií v strojárstve.

Je vedúcim katedry, zaradený na funkčnom mieste docenta a vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava na konštruovanie, materiálový výskum a aplikáciu moderných technológií v strojárstve.  V oblasti konštruovania sa zameriava na návrhy technických zariadení a strojov s využitím metód generatívneho konštruovania a topologickej optimalizácie. V materiálovom výskume sa venuje analýze mikro a nano-štruktúry materiálov pomocou Atómovej silovej mikroskopie. Rovnako sa venuje moderným technológiám 3D tlače, rapid prototyping-u  a 3D skenovaniu so zameraním na aplikáciu v strojárstve.

Je autorom a spoluautorom viac ako 70 publikačných výstupov, patentov a úžitkových vzorov (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1266-8230; Web of Science ResearcherID: AAL-2754-2021; SCOPUS ID: 57194173270). Je pravidelným recenzentom odborných domácich a zahraničných časopisov.

 


Funkčné miesto profesor

prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

profesor

Miestnosť: 302

Tel.: 032/7400 245

Email: jiri.balla@tnuni.sk

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov:  Špeciálna technika – I. stupeň, Zbraňové systémy a munícia – I. stupeň, Pohonné systémy v mobilnej technike– I. stupeň, Mobilná technika – I. stupeň, Výroba, skúšanie a skladovanie munície – I. stupeň; Konštruovanie a projektovanie zbraní – II. stupeň, Hlavňové zbrane – II. stupeň; Konštrukcia špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň.

Je profesorom Katedry konštruovania a špeciálnej techniky, zaradený na funkčnom mieste profesora a vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: zbraňové systémy, hlavňové zbrane pozemnej a leteckej techniky, zbrane v mobilnej technike, dynamické procesy v zbraniach, znižovanie silovej záťaže mobilnej techniky od výstrelu, vysokokadenčné zbrane, nabíjacie mechanizmy a automaty nabíjania diel. V grantovej činnosti bol/je spoluriešiteľom v 7 projektoch.

Je autorom resp. spoluautorom viac ako 100 publikačných výstupov, z ktorých je väčšinou prvým autorom, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných viac ako 80 ohlasov (s vylúčením autocitácií) (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5930-7048; Web of Science ResearcherID: GDK-7032-2022; SCOPUS ID: 36458132300). Je pravidelným recenzentom odborných domácich a zahraničných časopisov a konferenčných príspevkov.

 

prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

profesor

Miestnosť: 213

Tel.: 032/7400 274

Email: dagmar.faktorova@tnuni.sk

je profesorkou v odbore teoretická elektrotechnika. Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava hlavne na oblasť nedeštruktívnej kontroly povrchových a objemových defektov dielektrických a vodivých materiálov elektromagnetickými metódami a to predovšetkým vo vysokofrekvenčnej oblasti. Venuje sa návrhu senzorov a nových metamateriálových štruktúr a ich aplikáciám v oblasti mikrovlnnej techniky. Experimentálna vedecká prax je doplnená skúsenosťami z modelovania a simulácie elektromagnetického poľa a jeho interakciou s technickými materiálmi a biologickými štruktúrami. Je spoluautorkou publikácií v domácich ako aj zahraničných časopisoch a publikácií z domácich a medzinárodných konferencií. Podieľala sa ako zodpovedná riešiteľka a riešiteľka na výskume v rámci viacerých vedecko-výskumných projektov so zameraním na aplikácie vysokofrekvenčných technológií v oblasti nedeštruktívnej kontroly materiálov, interakcie elektromagnetického poľa s biologickými systémami a v oblasti návrhu nových technológií realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou.

prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

profesor

Miestnosť: 235

Tel.: 032/7400 209

Email: lubomir.hujo@tnuni.sk

 

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov na I. stupni štúdia: Bezpečnosť automobilov, Pohonné systémy v mobilnej technike, na II. stupni štúdia: Logistika, Mechanika tekutín, Hydraulické a pneumatické prvky a obvody.

Je profesorom Katedry konštruovania a špeciálnej techniky, zaradený na funkčnom mieste profesora a vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava na konštrukciu skúšobných zariadení hydraulických systémov, meranie prvkov hydraulických systémov a sledovanie vplyvu prevádzkových kvapalín na prenosové systémy využívané v mobilných energetických prostriedkoch. V akademickom roku 2021/2022 a 2022/2023 pôsobil ako externý prednášajúci a skúšajúci na Bydgoszcz University of Science and Technology. Vo vedecko-výskumnej činnosti pôsobil ako riešiteľ na 11 projektoch, kde na 4 projektoch bol vedúcim projektu.

Je autorom a spoluautorom viac ako 175 publikačných výstupov, autorom a spoluautorom 6 patentov a úžitkových vzorov, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných viac ako 203 ohlasov (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5497-536X; SCOPUS ID: 55873496400). Zároveň odborne pôsobí ako znalec v znaleckom odbore 030000 – Doprava cestná, je menovaným predsedom skúšobnej komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy. Je pravidelným recenzentom odborných domácich, zahraničných časopisov a konferenčných príspevkov, oponentom projektov a záverečných prác.


Funkčné miesto docent

doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

docent

Miestnosť: 231

Tel.: 032/7400 241

Email: alena.breznicka@tnuni.sk

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov: Komplexná starostlivosť, Informačné systémy riadenia údržby, Spoľahlivosť automobilov, Bezpečnosť automobilov, I. stupeň, Servis a opravy automobilov a Špeciálna strojárska technika a predmety a Spoľahlivosť strojov a zariadení, Moderné koncepcie údržby, II. stupňa štúdia Údržba špeciálnej mobilnej techniky. Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: modelovanie a simulácia ukazovateľov spoľahlivosti strojov a zariadení, procesmi komplexnej starostlivosti, využívanie štatistických metód a nástrojov v procesoch údržby, riešenia úloh rizík a bezpečnosti technických zariadení. V grantovej činnosti bola/je spoluriešiteľom v 9 projektoch. doc. Ing. Alena Breznická, PhD., pôsobí na pozícii prodekanky pre kvalitu, rozvoj a propagáciu štúdia, je členkou katedry konštruovania a špeciálnej techniky. Je členkou medzinárodnej skupiny International Group On Reliability The Gnedenko Forum. Je autorkou resp. spoluautorkou 125 publikačných výstupov, z toho viacerých vysokoškolských učebníc, skrípt a monografií. 

 

doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

docent

Miestnosť: 304

Tel.: 032/7400 246

Email: maros.eckert@tnuni.sk 

 

je vedúcim tejto katedry, je na funkčnom mieste docenta a venuje sa technickým materiálom, konštrukcii a výrobe automobilov a špeciálnej techniky. V materiálovom výskume sa zameriava na štúdium mikro a nanoštruktúry kovov a ich zliatin pomocou atómovej silovej mikroskopie a ich zmenami v dôsledku tepelného spracovania ako aj povrchovými úpravami kovov na zvýšenie odolnosti voči opotrebeniu a zlepšeniu tribologických vlastností. V konštrukcii automobilov a špeciálnej techniky sa zameriava na 3D návrhy funkčných častí, FEM analýzy a rapid prototyping. Pôsobí ako špičkový pracovník v oblasti reverzného inžinierstva, 3D skenovania a 3D tlače moderných materiálov.

 


Odborní asistenti

Ing. Milan Jus, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 303

Tel.: 032/7400 228

Email: milan.jus@tnuni.sk

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov: Aplikovaná informatika – I. stupeň, Optické a optoelektronické prístroje – I. stupeň, Elektronické systémy špeciálnej mobilnej techniky – II. stupeň, Modelovanie a simulácia – II. stupeň, Úvod do dynamických systémov – II. stupeň, Priemyselná robotizácia – II. Stupeň.

Pôsobí na fakulte ako odborný asistent.  Zaoberá sa problematikou robotických systémov a robotizácie, elektronickými systémami, využívaním výpočtovej techniky pri numerických výpočtoch dynamických sústav a modelovaním (3D, simulačným) a aplikáciami výpočtovej techniky v oblasti konštrukčnej činnosti elektronických a mechanických systémov. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách a svoje výsledky publikuje v odborných časopisoch. https://orcid.org/0000-0002-6521-6852

 

Ing. Pavol Mikuš, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 302

Tel.: 032/7400 245

Email: pavol.mikuš@tnuni.sk

 

je odborníkom pre automotive so zameraním na autodiagnostiku, elektronické systémy automobilov, prevádzku a údržbu automobilov. Pôsobí na pracovnej pozícií odborného asistenta. Podieľal sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV so zameraním na základný aj aplikovaný výskum a iných projektov realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou. Je členom Akademického senátu FŠT a členom viacerých komisií, aktívne prezentuje svoje výstupy na domácich a zahraničných konferenciách a publikuje v odborných časopisoch.

 

RNDr. Peter Fabo, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 306

Tel.: 032/7400 206

Miestnosť: 411

Tel.: 032/7400 215

Email: peter.fabo@tnuni.sk

 

pôsobí v oblasti aplikovanej fyziky so zameraním na výskum a vývoj senzorov, technológií pre nedeštruktívne testovanie, programovanie a implementáciu mikrokontrolérov v systémoch zberu a spracovania dát. Je spoluautorom viacerých patentov, úžitkových vzorov a publikácií v domácich ako aj zahraničných časopisoch. Podieľal sa na riešení viacerých projektov so zameraním na aplikovaný výskum v oblasti environmentálnych technológií realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou.

 

Ing. Michal Kuba, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 306

Tel.: 032/7400 206

Miestnosť: 411

Tel.: 032/7400 215

Email: michal.kuba@tnuni.sk

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov: Aplikovaná informatika – I. stupeň, Základy elektrotechniky a elektroniky – I. stupeň, Automatizácia a riadenie – I. stupeň, Mechatronika – I. stupeň, Analýza a spracovanie signálov – II. stupeň, Programovanie a mikrokontroléry - II. stupeň, Senzory a aktuátory – II. stupeň.

Vo svojich vedecko výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: Analýza, spracovanie a identifikácia parametrov signálov, ktoré sú znehodnotené šumom ako aj skreslením a rušením; Návrh metód pre optimálny príjem a demoduláciu digitálne modulovaných signálov; Štatistické metódy pre klasifikáciu, vyhľadávanie a detekciu výskytu podobných signálových vzorov a významných udalostí v signáloch (Kálmanove filtre, časticové filtre; skryté Markovove reťazce a pod.); Metódy zabezpečenia prenosu informácií proti chybám – protichybové kódovanie; Rádiofrekvenčné metódy pasívneho sledovania a vyhodnotenia parametrov dolných vrstiev atmosféry ako aj detekcia nehomogenít v tejto vrstve; Návrh a vývoj analógových a digitálnych elektronických systémov; Aplikácie mikrokontrolérov v technickej praxi. V grantovej činnosti bol/je spoluriešiteľom v 20 projektoch. V oblasti aplikovaného výskumu riešil/rieši návrh a výrobu elektronických zariadení pre Slovenské telekomunikácie a Slovenskú akadémiu vied. Je spoluautorom jedného úžitkového vzoru.

Je autorom resp. spoluautorom viac ako 70 publikačných výstupov, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných viac ako 120 ohlasov (ORCID ID: https://orcid.org/0000‑0002‑8334‑0515; Web of Science ResearcherID: AAE‑5850‑2021; SCOPUS ID: 56250656000).

 

Ing. Ivan Kopecký, PhD.

odborný asistent

Miestnosť: 312

Tel.: 032/7400 263

ivan.kopecky@tnuni.sk

 

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov: Konštrukcia automobilov– I. stupeň, Pohonné systémy v mobilnej technike– I. stupeň, Autodiagnostika– I. stupeň; Konštrukcia špeciálnej mobilnej techniky– II. stupeň, Meranie a skúšanie techniky– II. stupeň, Diagnostika strojov a zariadení– II. stupeň.

Je odborníkom v oblasti špeciálnej techniky, projektovým manažérom, zaradený na funkčnom mieste odborného asistenta. Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: moderné energetické zariadenia v mobilných prostriedkoch; uplatňovanie moderných metód technickej diagnostiky v špeciálnej technike; kontrola a skúšanie vyhradených tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení. . V grantovej činnosti bol spoluriešiteľom v 6 projektoch.

Je autorom resp. spoluautorom 2 priemyselných vzorov a viac ako 112 publikačných výstupov, z ktorých je min. u 32 prvým autorom. V medzinárodných citačných databázach má evidovaných 9 ohlasov. Je autorom resp. spoluautorom viacero exponátov s ktorými úspešne reprezentoval TnUAD v Trenčíne na domácich i medzinárodných výstavách.

 

 

Doktorandi