CEDITEK

Centrum CEDITEK (Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo vybudované v rámci projektu CEDITEK 1 v rámci spolupráce troch pracovísk univerzity – Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá – Funglass, Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty priemyselných technológií.  Cieľom projektu bolo vybudovanie špičkového vedeckého a výskumného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, a zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. Náplňou Centra CEDITEK je najmä výskum a vývoj v oblastiach definovaných v Stratégii inteligentnej špecializácie SR RIS3. Časť centra, ktorá je situovaná na Fakulte špeciálnej techniky je orientovaný na kovové materiály a kompozity a zvýšenie ich funkcionality i úžitkových vlastností, ako aj na funkcionalizáciu povrchov materiálov pre aplikácie najmä v automobilovom, ale aj strojárskom a obrannom priemysle.

Výskum v rámci CEDITEK FŠT je smerovaný do dvoch základných oblastí:

- Štúdium zrýchlených mikroštruktúrnych dejov pri procesoch tepelného a termomechanického spracovania a využitie získaných poznatkov na vývoj nových technológií tepelného a deformačného spevnenia materiálov na dosiahnutie vyšších úžitkových vlastností materiálov pre použitie v automobilovom priemysle.

- Charakterizácia materiálu tenkých vrstiev, povlakov a pokročilých materiálov s mikro- a nanoštruktúrami so zameraním na životnosť tribologických uzlov v automobilovej a špeciálnej technike.

V rámci projektu CEDITEK 1 Fakulta špeciálnej techniky získala mikroskop atómových síl (AFM), nanoindentor pre hodnotenie lokálnych mechanických vlastností vrstiev a štruktúrnych zložiek, dilatometer pre optimalizáciu tepelného i tepelno-mechanického spracovania, tribometer pre hodnotenie opotrebenia a súvisiacich povrchových charakteristík a dynamicko-mechanický analyzátor pre štúrium vlastností plastov.

Rozvoj centra CEDITEK FŠT naďalej pokračuje. FŠT získala projekt CEDITEK 2, ktorý je  zameraný na dobudovanie laboratórií CEDITEK.  V rámci tohoto projektu bude experimentálna infraštrutúra centra v krátkej dobe rozšírená o konfokálny mikroskop a inovované laboratórium spektrálnej analýzy a laboratórium mechanických skúšok.


Vybrané zariadenia centra CEDITEK: