Špeciálna strojárska technika, I. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): Špeciálna strojárska technika, 16523

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň vysokoškolského štúdia, ISCED-655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Trenčín, Ku kyselke 469

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Bakalár - Bc.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky, denná forma

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH 13.4.2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 25.10.2023

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov:

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 55

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 41

Počet študentov: 67

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania

Hlavným cieľom študijného programu je zabezpečiť výchovu odborníkov v akademicky orientovanom študijnom programe pre strojársku prax, čo je zabezpečené súborom všeobecných odborno-technických vedomostí potrebných pre riešenie náročnejších problémových úloh a modelových situácií a napokon pre samostatnú tvorivú činnosť, ako nešpecifický transfer, požadovaný najmä pre riešenie bakalárskych projektov a bakalárskej práce. Bakalárske štúdium je skladbou predmetov koncipované tak, aby absolventi získali všeobecný odborno-technický prehľad, aplikovateľný nielen pre prax, ale aj pre ďalší stupeň štúdia, náročnejší na porozumenie a aplikačné predmety. Preto je ďalším cieľom študijného programu aj osobnostný rozvoj študenta, schopného vzdelávať sa a pokračovať v inžinierskom stupni vzdelávania. Uplatnenie týchto vedomostí a ich porozumenie (špecifický transfer) je obsiahnuté najmä v profilových predmetoch, akými sú časti a mechanizmov strojov, základné typy strojárskych technológií,  ďalej predmety špeciálna technika, mobilná technika alebo predmety potrebné pre analýzu porúch materiálov a im zodpovedajúce požadované zobrazovacie techniky. Odborno-špecifické kompetencie  sú zakotvené v predmetoch bakalárskych projektov a bakalárskej práce. Prenositeľné kompetencie sú zabezpečené prostredníctvom predmetov výučby cudzieho jazyka, matematických alebo počítačových zručností a tiež schopností tímovej práce, rozhodovania, prezentačných schopností prostredníctvom predmetov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie, prezentácia alebo v prípade voľby niektorých výberových predmetov aj podnikavosť alebo ekologické myslenie. 

Profil absolventa

Absolvent ovláda pokročilé výpočtové postupy v oblasti matematiky, fyziky a mechaniky tuhých telies. Rozumie princípom základnej stavby kovových a nekovových materiálov a ich súvislosti s vlastnosťami materiálov. Ovláda základné postupy tepelného spracovania, povrchové úpravy materiálov a ich výrobné technológie. Disponuje vedomosťami z oblasti strojárskej metrológie, ovláda základné princípy elektrotechniky. Absolvent vie klasifikovať jednotlivé zbraňové systémy, ovláda ich konštrukciu a funkciu. Vie popísať techniku a zariadenia používané v zbrojárskom a obrannom priemysle. Získa základný prehlaď v oblasti munície a výbušnín. Aplikuje princípy základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov, rieši konštrukčné úlohy, ovláda postupy na spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov. Identifikuje vzájomné interakcie strojných súčastí a aplikuje výpočtové postupy na konkrétne problémy a úlohy v oblasti strojárstva. Vie zvoliť vhodnú metódu pre meranie a hodnotenie kvality výroby a súvisiacich vlastností materiálov. Dokáže posúdiť technický stav zbraňových systémov a aplikovať princípy komplexnej starostlivosti. Absolvent posudzuje návrh, vývoj, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu špeciálnej techniky. Vie navrhnúť vhodný materiál a výrobnú technológiu na jeho spracovanie  na základe stanovených požiadaviek a funkcie súčiastky. Dokáže posudzovať kvalitu výrobkov a realizovať metrologické úlohy vo výrobe a procese starostlivosti o špeciálnu techniku. Analyzuje možnosti ekonomických a technických riešení funkčných celkov špeciálnej techniky. Vie komunikovať a poskytovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornej verejnosti. Tvorí a analyzuje výkresovú dokumentáciu, technické správy a postupy a to aj v cudzom jazyku. Absolvent je schopný zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti reflektujúc na technologický vývoj v strojárskom priemysle. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti rôznymi metódami prezenčného alebo dištančného vzdelávania s veľkým podielom samoštúdia.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kód kvalifikácie: 1321012, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Divízia 24: Výroba a spracovanie kovov;

Divízia 25: Výroba kovových konštrukcií;

Divízia 28: Výroba strojov a zariadení;

Divízia 29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov;

Divízia 30, trieda 30.40: Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Názov povolania: Vedúci výroby, Supervízor v priemyselnej výrobe

Uplatniteľnosť

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

Absolventi študijného programu Špeciálna strojárska technika sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch v oblastiach  materiálov a materiálových technológií strojárskej výroby, logistiky, údržby a komplexnej starostlivosti, konštruktéri špeciálnej techniky.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu (KAP)

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2021 bola 100%, teda 1,00.

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2022 bola 100%, teda 1,00.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zverejnený na stránke v časti 1. Rada pre súbeh študijných programov Špeciálna strojárska technika a Strojárske technológie a materiály https://fst.tnuni.sk/index.php?id=307

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený v Sprievodcovi štúdiom na stránke pre študentov alebo v html formáte TU.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú zverejnené prostredníctvom systému AIS a sú tiež zverejnené na odkaze:

Informačné listy Špeciálna strojárska technika_prezenčne

Informačné listy Špeciálna strojárska technika_kombinovane

Témy záverečných prác študijného programu

Témy záverečných prác pre končiacich študentov v ak. roku 2023/2024 sa nachádzajú na stránke pre študentov.

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia akademického roka je zverejnený v Harmonograme štúdia na stránke pre študentov.

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

 

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         Ing. Lenka Bartošová, PhD.

·         Ing. Jana Escherová, PhD.

·         Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

·         Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.

·         Ing. Ľudmila Timárová, PhD.

·         Mgr. Silvia Koišová

·         Mgr. Mária Rendeková

·         Ing. Milan Jus, PhD.

·         Ing. Pavol Mikuš, PhD.

·         RNDr. Peter Fabo, PhD.

·         Ing. Michal Kuba, PhD.

·         Ing. Ivan Kopecký, PhD.

·         Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

·         Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

·         Register zamestnancov (PortalVS.sk)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojného inžinierstva)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra konštruovania a špeciálnej techniky)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojárskych technológií a materiálov)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

·         zástupca študentov, 2.roč. št. program ŠST, bakalárske štúdium: Samuel Didek; samuel.didek@student.tnuni.sk

Ďalšie kontakty:

·         Študijný poradca študijného programu

·         Kariérny poradca

·         Študijný referent

·         Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

·         Koordinátor Erasmus+

·         Ubytovací referát

·         Referát sociálnej starostlivosti

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Kompletné informácie sú uvedené na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci dvoch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu. Pre prijatie na štúdium do ŠP Špeciálna strojárska technika sú na základe zákona o VŠ podmienky prijatia prerokovávané každoročne najskôr v kolégiu dekana a schvaľované v AS FŠT. FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu. FŠT každoročne analyzuje výsledky študentov v prvom roku štúdia spôsobom drop-off rate.

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej smernici na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii dokumenty.

ŠTÚDIUM