Údržba špeciálnej mobilnej techniky, II. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): Údržba špeciálnej mobilnej techniky, 24716

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: II. stupeň vysokoškolského štúdia, ISCED-655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Trenčín, Ku kyselke 469

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Inžinier - Ing.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 2 akademické roky, denná forma

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH 25.05.2022

Dátum ostatného periodického hodnotenia študijného programu: 17.04.2024

Dátum ostatnej úpravy študijného programu:  17.04.2024

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov:

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 30

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 21

Počet študentov: 36

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania

Hlavným cieľom študijného programu je, aby študenti aplikovali získané vedomosti z I. stupňa štúdia a doplnili si informácie z oblastí modernej koncepcie údržby, progresívnych a renovačných technológií, spoľahlivosti, nástrojov počítačovej  podpory a simulácií, ako aj moderných elektronických systémov pre použitie v špeciálnej mobilnej technike. Vyvrcholením poznatkov je aplikácia vedomostí a spôsobilostí do vypracovania a prezentovania záverečnej diplomovej práce. Tento cieľ je zabezpečený prostredníctvom predmetov na nasledovných úrovniach: Jednotky študijného programu sú prevažne založené na znalostiach získaných v I. stupni štúdia, ktoré sa na základe analýzy a syntézy poznatkov a skúseností uplatňujú v inžinierskych predmetoch. Na tejto úrovni si študenti ďalej dopĺňajú vedomosti z povinných a povinne voliteľných predmetov, akými sú aplikovaná mechanika, renovačné technológie, bezpečnosť technických systémov, spoľahlivosť, tribológia, tribotechnika, ale aj moderné vývojové trendy v mobilnej technike, akými sú hlavne alternatívne pohony. Uplatnenie vedomostí a ich porozumenie (špecifický transfer) je obsiahnuté prevažne v profilových odborných predmetoch, zameraných na počítačovú podporu v inžinierskych technológiách, simulácie, smart technológie, projektovanie opravárenských procesov alebo elektronické systémy špeciálnej mobilnej techniky.     Odborno-špecifické kompetencie  sú zakotvené v predmetoch diplomových projektov a diplomovej práce. Prenositeľné kompetencie sú zabezpečené prostredníctvom predmetov, vyučovaných v cudzom jazyku, alebo matematických zručností, zameraných na grafické spracovanie dát. Študent si svoj odborný profil môže doplniť aj výberom predmetov, akými sú projektové riadenie, logistika alebo v rámci seminára doplniť vedomosti z elektronických systémov.  

 

Profil absolventa

Absolvent disponuje odbornými vedomosťami z oblasti konštrukcie špeciálnej mobilnej techniky a bezpečnosti technických systémov, pričom využíva CAD-CAE systémy a simulácie metódou konečných prvkov. Ovláda  metódy a princípy prejavu zhoršenia technického stavu, metódy a postupy riadenia prevádzkovej spoľahlivosti, pozná moderné koncepcie údržby. Pozná princípy a aplikácie technickej diagnostiky, prevádzkových charakteristík za využitia informačných sietí a komunikačných systémov. Rozumie súvislostiam, mechanizmom a princípom pri riešení problémov z oblasti medzných stavov materiálov a degradačných procesov. Vie identifikovať  problémy v procese prevádzky techniky a navrhnúť riešenie formou opráv s využitím renovačných technológií.  Analyzuje konštrukčné, výrobné a technologické procesy s aplikáciou na opravy a údržbu špeciálnej mobilnej techniky. Navrhuje výrobné, opravárenské a montážne procesy. Absolvent má schopnosti modelovať a simulovať procesy z hľadiska prevádzkového zaťaženia prostredníctvom metódy konečných prvkov. Rieši problémy integrovaním komplexných znalostí a vyvodzuje závery a odporúčania. Absolvent dokáže navrhované metódy riešenia a výsledky racionálne komunikovať pred odborným publikom s dôrazom na inovačné a environmentálne riešenia a to aj v cudzom jazyku. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, rozhodnosti, tímovosti a adaptácie v priemyselnej praxi. Je pripravený na ďalšie vzdelávanie a profesionálny vývoj.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kód kvalifikácie: U2144006-00783, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Špecialista údržby v strojárskej výrobe

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Strojársky špecialista v oblasti údržby

 

Kód kvalifikácie: C1219006-01010, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Manažér prevádzkového úseku

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku

 

Kód kvalifikácie: C2144002-00803, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Strojársky špecialista technológ

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Strojársky špecialista technológ

 

Kód kvalifikácie: C2144002-00804, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Strojársky špecialista konštruktér, projektant

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Strojársky špecialista konštruktér

 

Kód kvalifikácie: C2144007-00821, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Strojársky špecialista riadenia výroby

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Výrobný inžinier, Procesný inžinier, Plánovač výroby, Technológ

 

Kód kvalifikácie: U2144001-00802, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2      

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Názov povolania: Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Uplatniteľnosť

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

Absolventi študijného programu Údržba špeciálnej mobilnej techniky sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch v oblastiach technológií strojárskej výroby, logistiky, údržby, počítačovej podpory procesov, modelovaniu a simuláciám, zameraných na údržbu techniky, konštruktéri špeciálnej techniky.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu (KAP)

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2021 bola 69,23%, teda 0,69.

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2022 bola 93,75%, teda 0,94.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zverejnený na stránke v časti 2. Rada pre súbeh študijných programov Servis a opravy automobilov a Údržba špeciálnej mobilnej techniky https://fst.tnuni.sk/index.php?id=314

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený v Sprievodcovi štúdiom na stránke pre študentov alebo v html formáte TU.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú zverejnené prostredníctvom systému AIS a sú tiež zverejnené na odkaze:

Informačné listy Údržba špeciálnej mobilnej techniky_prezenčne

Informačné listy Údržba špeciálnej mobilnej techniky_kombinovane

Témy záverečných prác študijného programu

Témy záverečných prác pre končiacich študentov v ak. roku 2022/2023 sa nachádzajú na stránke pre študentov.

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia akademického roka je zverejnený v Harmonograme štúdia na stránke pre študentov.

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD. 

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         Ing. Lenka Bartošová, PhD.

·         Ing. Jana Escherová, PhD.

·         Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

·         Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.

·         Ing. Ľudmila Timárová, PhD.

·         Mgr. Silvia Koišová

·         Mgr. Mária Rendeková

·         Ing. Milan Jus, PhD.

·         Ing. Pavol Mikuš, PhD.

·         RNDr. Peter Fabo, PhD.

·         Ing. Michal Kuba, PhD.

·         Ing. Ivan Kopecký, PhD.

·         Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

·         Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

·         Register zamestnancov (PortalVS.sk)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojného inžinierstva)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra konštruovania a špeciálnej techniky)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojárskych technológií a materiálov)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

·         zástupca študentov, 1. roč. št. program ÚŠMT, inžinierske štúdium: Bc. Alex Jeluš; alex.jelus@student.tnuni.sk

Ďalšie kontakty:

·         Študijný poradca študijného programu

·         Kariérny poradca

·         Študijný referent

·         Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

·         Koordinátor Erasmus+

·         Ubytovací referát

·         Referát sociálnej starostlivosti

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Kompletné informácie sú uvedené na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci dvoch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu. Pre prijatie na štúdium do inžinierskeho ŠP Údržba špeciálnej mobilnej techniky sú podmienky prijatia na základe zákona o VŠ prerokovávané každoročne najskôr v kolégiu dekana a schvaľované v AS FŠT. FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe je špecifické svojím zameraním aj pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu. FŠT každoročne analyzuje výsledky študentov v prvom roku štúdia spôsobom drop-off rate.

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej smernici na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii dokumenty

ŠTÚDIUM