Servis a opravy automobilov, I. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): Servis a opravy automobilov, 12069

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň vysokoškolského štúdia, ISCED-655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Trenčín, Ku kyselke 469

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Bakalár - Bc.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky, denná forma

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH 13.4.2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 22.6.2022

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov:

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 60

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 59

Počet študentov: 70

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania

Hlavným cieľom študijného programu je, aby študenti získali súbor všeobecných spoločensko-vedných a technických vedomostí, potrebných pre riešenie konštrukčných, technologických úloh s využitím CAD systémov, ďalej úloh z oblasti diagnostiky automobilov, kvality, automatizácie, logistiky, renovácií a celkových technických riešení automobilov.  Súbor týchto vedomostí a spôsobilostí študent napokon využíva pre samostatnú tvorivú činnosť, akou je hlavne riešenie bakalárskej práce.

Tento cieľ je zabezpečený prostredníctvom predmetov na nasledovných úrovniach:

Vedomostnú úroveň zabezpečujú v študijnom programe predmety všeobecného základu akými sú najmä matematika, fyzika, konštruktívna geometria, konštruovanie, náuka o materiáloch, základy mechaniky tuhých telies, tekutín alebo základy elektrotechniky a elektroniky.

Uplatnenie týchto vedomostí a ich porozumenie (špecifický transfer) je obsiahnuté najmä v profilových predmetoch, akými sú časti a mechanizmov strojov, bezpečnosť automobilov, technológie, autodiagnostika, aplikovaná mechatronika, údržba a komplexná starostlivosť.

Odborno-špecifické kompetencie  sú zakotvené v predmetoch bakalárskych projektov a bakalárskej práce.

Prenositeľné kompetencie sú zabezpečené prostredníctvom predmetov výučby cudzieho jazyka, matematických alebo počítačových zručností a tiež schopností tímovej práce, rozhodovania, prezentačných schopností prostredníctvom predmetov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie, prezentácia alebo v prípade voľby niektorých výberových predmetov aj podnikavosť alebo ekologické myslenie.

Ciele vzdelávania jednotlivých predmetov sú dané v informačných listoch. 

 

Profil absolventa

Absolvent ovláda výpočtové postupy v oblasti matematiky, fyziky a mechaniky tuhých telies. Zároveň má vedomosti z oblasti konštrukcie automobilov, autodiagnostiky, teórie spoľahlivosti, technickej diagnostiky, systémov riadenia technických a organizačných procesov. Je schopný navrhovať jednoduché konštrukčné celky s využitím moderných počítačových softvérov. Rozumie princípom základnej stavby kovových materiálov a zliatin a súvislostí s ich vlastnosťami. Ovláda základné postupy tepelného spracovania a povrchovej úpravy kovových materiálov. Má vedomosti v oblasti plastov a kompozitov, používaných v automobilovom priemysle, vrátane skúšania ich vlastností.  Disponuje vedomosťami z oblasti elektrotechniky a mechatroniky. Má prehľad v oblasti výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle a strojárskej metrológie.

Dokáže posúdiť technický stav automobilov vrátane predikcie porúch a aplikácie princípov komplexnej starostlivosti. Vie hodnotiť a riadiť procesy servisu a opráv automobilov, navrhovať technické a organizačné zmeny, určovať technológiu a rozsah bežnej údržby, renovácii a opráv. Dokáže zvoliť vhodnú metódu pre meranie a hodnotenie kvality výroby a súvisiacich vlastností materiálov. Aplikuje princípy základných metód konštruovania súčiastok, rieši konštrukčné úlohy, ovláda postupy na spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov. Identifikuje vzájomné interakcie strojných súčastí a aplikuje výpočtové postupy na konkrétne problémy a úlohy v oblasti automobilového priemyslu.

Absolvent posudzuje návrh, vývoj, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu automobilov a ich súčastí. Vie navrhnúť vhodnú technológiu a materiál pre opravu a renováciu automobilových komponentov na základe stanovených požiadaviek a funkcie súčiastky. Posudzovať kvalitu výrobkov a realizovať metrologické úlohy vo výrobe a procese starostlivosti. Je schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích, diagnostických a testovacích systémov, ktoré sú potrebné na analýzu procesov overovania technických systémov automobilov. Analyzuje možnosti ekonomických a technických riešení funkčných celkov automobilov.

Vie komunikovať a poskytovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia v rámci odbornej verejnosti. Tvorí a analyzuje výkresovú dokumentáciu, technické správy a postupy a to aj v cudzom jazyku.

Absolvent je schopný zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti reflektujúc na technologický vývoj v automobilovom priemysle. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti rôznymi formami prezenčného a dištančného vzdelávania či samoštúdia.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kvalifikácie, ich názvy, kódy a súvisiace kvalifikácie

Kód kvalifikácie: 1321012, SK ISCO-08

Kvalifikácia: Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2:

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Názov povolania: Vedúci výroby, Supervízor v priemyselnej výrobe

Uplatniteľnosť

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

Absolventi študijného programu Servis a opravy automobilov sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch v oblastiach aplikovanej mechatronike, automatizácii riadiacich systémov, v oblasti kvality, logistiky, údržby a komplexnej starostlivosti automobilovej výroby.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu (KAP)

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2021 bola 100%, teda 1,00.

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2022 bola 100%, teda 1,00.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zverejnený na stránke v časti 2. Rada pre súbeh študijných programov Servis a opravy automobilov a Údržba špeciálnej mobilnej techniky https://fst.tnuni.sk/index.php?id=312

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený v Sprievodcovi štúdiom na stránke pre študentov alebo v html formáte TU.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú zverejnené prostredníctvom systému AIS a sú tiež zverejnené na odkaze:

Informačné listy Servis a opravy automobilov_prezenčne

Informačné listy Servis a opravy automobilov_kombinovane

Témy záverečných prác študijného programu

Témy záverečných prác pre končiacich študentov v ak. roku 2023/2024 sa nachádzajú na stránke pre študentov 

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia akademického roka je zverejnený v Harmonograme štúdia na stránke pre študentov.

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD. 

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         Ing. Lenka Bartošová, PhD.

·         Ing. Jana Escherová, PhD.

·         Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

·         Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.

·         Ing. Ľudmila Timárová, PhD.

·         Mgr. Silvia Koišová

·         Mgr. Mária Rendeková

·         Ing. Milan Jus, PhD.

·         Ing. Pavol Mikuš, PhD.

·         RNDr. Peter Fabo, PhD.

·         Ing. Michal Kuba, PhD.

·         Ing. Ivan Kopecký, PhD.

·         Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

·         Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

·         Register zamestnancov (PortalVS.sk)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojného inžinierstva)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra konštruovania a špeciálnej techniky)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojárskych technológií a materiálov)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

·         zástupca študentov, 2. roč. št. program SaOA, bakalárske štúdium: Veronika Basivová; veronika.basivova@student.tnuni.sk

Ďalšie kontakty:

·         Študijný poradca študijného programu

·         Kariérny poradca

·         Študijný referent

·         Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

·         Koordinátor Erasmus+

·         Ubytovací referát

·         Referát sociálnej starostlivosti

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Kompletné informácie sú uvedené na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci dvoch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu. Pre prijatie na štúdium do ŠP Servis a opravy automobilov sú na základe zákona o VŠ podmienky prijatia prerokovávané každoročne najskôr v kolégiu dekana a schvaľované v AS FŠT. FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu. FŠT každoročne analyzuje výsledky študentov v prvom roku štúdia spôsobom drop-off rate.

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej smernici na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii dokumenty.

ŠTÚDIUM