Špeciálna strojárska technika, II. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu (číslo): Špeciálna strojárska technika, 16522

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: II. stupeň vysokoškolského štúdia, ISCED-655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Trenčín, Ku kyselke 469

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Inžinier - Ing.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 2 akademické roky, denná forma

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH 25.05.2022

Dátum ostatného periodického hodnotenia študijného programu: 17.04.2024

Dátum ostatnej úpravy študijného programu:  17.04.2024

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov:

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 30

Skutočný počet uchádzačov v prvom ročníku: 15

Počet študentov: 43

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania

Hlavným cieľom študijného programu je, aby študenti aplikovali získané vedomosti z I. stupňa štúdia a doplnili si informácie z oblasti modernej špeciálnej techniky, zameranej predovšetkým na obranný priemysel, ktorý si vyžaduje komplexné znalosti a spôsobilosti z konštruovania a počítačovej podpory, progresívnych technológií a smart materiálov, hlavňových zbraní, ako aj programovania, senzoriky a spracovania signálov. Vyvrcholením poznatkov je aplikácia vedomostí a spôsobilostí do vypracovania a prezentovania záverečnej diplomovej práce. Tento cieľ je zabezpečený prostredníctvom predmetov na nasledovných úrovniach: Jednotky študijného programu sú vo väčšej miere založené na znalostiach získaných v I. stupni štúdia, ktoré sa na základe analýzy a syntézy uplatňujú v inžinierskych predmetoch. Na úrovni 7SKKR si dopĺňajú študenti vedomosti z konštrukčných materiálov, vrstiev a povlakov so špeciálnymi vlastnosťami, dopĺňajú si odborné vedomosti z oblasti hlavňových zbraní, munície a balistiky. Uplatnenie vedomostí a ich porozumenie (špecifický transfer) je obsiahnuté v profilových odborných predmetoch, prevažne aplikačných, konštrukčných alebo technologických s doplnením o senzoriku, signály, programovanie a mikrokontroléry, bez ktorých sa moderný obranný a záchranársky priemysel nezaobíde. Odborno-špecifické kompetencie  sú zakotvené v predmetoch diplomových projektov a diplomovej práce. Prenositeľné kompetencie sú zabezpečené prostredníctvom predmetov výučby odborného cudzieho jazyka, matematických zručností v podobe štatistiky, grafického spracovania výsledkov alebo počítačových zručností a tiež schopností tímovej práce, rozhodovania, prezentačných schopností prostredníctvom predmetov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie alebo prezentácia. 

Profil absolventa

Absolvent disponuje odbornými vedomosťami z oblasti progresívnych konštrukčných materiálov a hodnotenia ich vlastností v špecifických podmienkach, konštrukčných procesov a inovatívnych technológií.  Rozumie princípom hlavňových zbraní, balistiky. Má prehľad o výrobe, skúšaní a skladovaní munície. Rozumie súvislostiam, mechanizmom a princípom pri riešení tém z oblasti degradačných procesov a medzných stavov materiálov.  Vie identifikovať a formulovať problémy v procese projektovania, simulácií metódou konečných prvkov, konštruovania, CAD-CAM systémov v oblasti strojárskej výroby.  Rozumie princípom činnosti elektronických systémov, používaných v špeciálnej technike, dokáže identifikovať poruchy v systéme aj v súvislosti s ich elektromagnetickou kompatibilitou. Dokáže implementovať a optimalizovať základné algoritmy a postupy pre spracovanie analógových a digitálnych signálov. Analyzuje konštrukčné, technologické a výrobné procesy v strojárstve s aplikáciou na špeciálnu strojársku techniku, posudzuje technologickú stránku konštrukčného návrhu. Absolvent má schopnosti modelovať a simulovať ním navrhované konštrukcie špeciálnej mobilnej techniky z hľadiska prevádzkového zaťaženia prostredníctvom MKP. Demonštruje výrobné, technologické a montážne procesy. Predikuje voľbu materiálu z pohľadu komplexných výrobných a úžitkových vlastností konštrukčnej súčasti.  Rieši problémy integrovaním komplexných znalostí a vyvodzuje závery a odporúčania. Absolvent dokáže svoje metódy, navrhované racionálne riešenia a výsledky komunikovať pred odborným publikom s dôrazom na inovačné a environmentálne riešenia a to aj v cudzom jazyku. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, rozhodnosti, tímovosti a adaptácie v priemyselnej praxi. Je pripravený na ďalšie vzdelávanie a profesionálny vývoj.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kód kvalifikácie: C2144002-00803, SK ISCO-08

Názov povolania: Strojársky špecialista technológ

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 

Kód kvalifikácie: C2144003-00804, SK ISCO-08

Názov povolania: Strojársky špecialista konštruktér, Projektant

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 

Kód kvalifikácie: C2144007-00821, SK ISCO-08

Názov povolania: Strojársky špecialista riadenia výroby

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 

Kód kvalifikácie: U2144001-00802, SK ISCO-08

Názov povolania: Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

 

Kód kvalifikácie: C1219006-01010, SK ISCO-08

Názov povolania: Manažér prevádzkového úseku

Sektorová rada: Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností: SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Uplatniteľnosť

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

Absolventi študijného programu Špeciálna strojárska technika sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch v oblastiach riešenia konštrukčných návrhov, modelovaniu a simuláciám pre oblasť špeciálnej techniky, v oblasti konštrukčných materiálov, progresívnych technológií špeciálnej techniky, úžitkových vlastností a degradačných procesov materiálov.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu (KAP)

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2021 bola 86,36%, teda 0,86.

Uplatnenie absolventov študijného programu VS (KAP) za rok 2022 bola 89,47%, teda 0,89.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zverejnený na stránke v časti 1. Rada pre súbeh študijných programov Špeciálna strojárska technika a Strojárske technológie a materiály https://fst.tnuni.sk/index.php?id=307

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený v Sprievodcovi štúdiom na stránke pre študentov alebo v html formáte TU.

Informačné listy predmetov študijného programu

Témy záverečných prác študijného programu

Témy záverečných prác pre končiacich študentov v ak. roku 2022/2023 sa nachádzajú na stránke pre študentov.

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia akademického roka je zverejnený v Harmonograme štúdia na stránke pre študentov.

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

·         prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

·         prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

·         prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

·         doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

·         doc. Ing. Igor Barényi, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING.

·         doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.

·         doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

·         prof. Ing. Jiří Balla, CSc.

·         prof. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.

·         doc. Ing. Alena Breznická, PhD.

·         doc. Ing. Michal Krbaťa, PhD.

·         doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

·         Ing. Lenka Bartošová, PhD.

·         Ing. Jana Escherová, PhD.

·         Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

·         Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.

·         Ing. Ľudmila Timárová, PhD.

·         Mgr. Silvia Koišová

·         Mgr. Mária Rendeková

·         Ing. Milan Jus, PhD.

·         Ing. Pavol Mikuš, PhD.

·         RNDr. Peter Fabo, PhD.

·         Ing. Michal Kuba, PhD.

·         Ing. Ivan Kopecký, PhD.

·         Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

·         Ing. Marcel Kohutiar, PhD.

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

·         Register zamestnancov (PortalVS.sk)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojného inžinierstva)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra konštruovania a špeciálnej techniky)

·         Rozdelenie podľa funkčných miest (Katedra strojárskych technológií a materiálov)

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

·         zástupca študentov, 1. roč. št. program ŠST, inžinierske štúdium: Bc. Adrián Malých; adrian.malych@student.tnuni.sk

Ďalšie kontakty:

·         Študijný poradca študijného programu

·         Kariérny poradca

·         Študijný referent

·         Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

·         Koordinátor Erasmus+

·         Ubytovací referát

·         Referát sociálnej starostlivosti

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Kompletné informácie sú uvedené na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci dvoch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu. Pre prijatie na štúdium do inžinierskeho ŠP Špeciálna strojárska technika sú podmienky prijatia na základe zákona o VŠ prerokovávané každoročne najskôr v kolégiu dekana a schvaľované v AS FŠT. FŠT vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe je špecifické svojím zameraním aj pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu. FŠT každoročne analyzuje výsledky študentov v prvom roku štúdia spôsobom drop-off rate.

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej smernici na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii dokumenty.

ŠTÚDIUM